رشته های کارشناسی ارشد و دکتری
تربيت بدني وعلوم ورزشي - رفتار حركتي
کد رشته:
809
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
رشته رفتارحركتي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

تعريف و هدف
برنامه رشته رفتار حركتي دوره كارشناسي ارشد براي دانشجويان علاقمند به مطالعه در حيطه هاي يادگيري و كنترل حركتي ، رشد حركتي و آموزش تربيت بدني طراحي شده است .
بر اين اساس ، تاكيد برنامه در گرايش رشد حركتي بر جنبه هاي رشدي و كاركردي حركت در طول زندگي ، از حركات اوليه اطفال وكودكان تا افراد بزرگسال و مسن در حيطه رشد حركتي مي باشد. اساس برنامه در حيطه يادگيري و كنترل حركتي بر ساز و كارهاي زيربنايي مرتبط با اكتساب مهارت هاي حركتي و ورزشي مي باشد. بالاخره تمركز برنامه گرايش آموزش تربيت بدني ، بر مؤلفه هاي آموزشي ، ساختارهاي دانش و فرايندهاي آموزش / يادگيري مي باشد.
هدف از برنامه دوره كارشناسي ارشد رشته رفتار حركتي ، تربيت افراد متبحر در رفتار حركتي است تا بتوانند با نوآوري در زمينه هاي علمي به آموزش ، برنامه ريزي ، اجرا ، راهنمايي ، تحليل مشكلات و پژوهش در اين شاخه از علم بپردازند و مداخله مؤثري در محيط هاي علمي و حرفه اي داشته باشند.
نقش و توانايي
دانش آموختگان اين دوره داراي توانايي هاي عمومي و تخصصي زير خواهند بود.
توانايي هاي عمومي
الف – برنامه ريزي براي بهره گيري از يافته هاي علوم رفتار حركتي در موقعيت هاي واقعي
ب – تحليل وضعيت هاي مربوط به مسائل حوزه رفتار حركتي
ج- توانايي تحقيق و به كارگيري يافته ها در فرايند تدرس / يادگيري
د- انجام پژوهش در گرايش هاي تخصصي خود و همكاري در امور پژوهشي ساير گرايش هاي رشته رفتار حركتي
ه – تدريس دروس مربوط به گرايش تخصصي خود در دوره هاي كارداني و كارشناسي رشته هاي گوناگون علوم ورزشي

توانايي هاي تخصصي
رشد حركتي
الف- تحليل وضعيت هاي مربوط به مسائل مربوط به رشد حركتي كودكان و نوجوانان
ب- تحليل حركات انسان در طول شد و ازيابي آنها نسبت به رفتار هنجار
ج- ارائه مشاوره و راهنمايي به آحاد مردم در فعاليت هاي بدني مناسب رشدي در طول عمر جهت ارتقاء يادگيري مهارت حركتي
د – استفاده از آزمون هاي ميداني و آزمايشگاهي متناسب براي سنجش رشد حركتي اقشار مختلف
ه – توانايي برنامه ريزي و تجويز فعاليت هاي بدني رشدي متناسب با سنين گوناگون و جنس
و – انجام خدمات مشاوره اي در حوزه رشد حركتي در مراكز عمومي ( پارك ها ) و باشگاه هاي عمومي و خصوصي
ز – كمك به امر استعداد يابي ورزشكاران از منظر رشد و رفتار حركتي
گرايش يادگيري و كنترل حركتي
الف- تحليل و ارزيابي وضعيت هاي مربوط به يادگيري و اجراي مهارت هاي حركتي در تمام گروه هاي سني .
ب – به كارگيري نظريه ها و اصول يادگيري در شرايط و موقعيت هاي ويژه
ج- بررسي و ارزيابي اثر اطلاعات حسي و محدوديت هاي تكليف بر عملكرد و يادگيري حركتي .
د- برنامه ريزي ومداخله مناسب در شرايط و جمعيت هاي خاص
ه – كمك به امر استعداد يابي ورزشكاران از منظر يادگيري و كنترل حركتي
و – تحليل نقاط قوت و ضعف اجراي مهارت هاي ورزشكاران در رويدادهاي ورزشي
ز – برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مهارت آموزي در رشته هاي ورزشي گوناگون
 
رشته رفتارحركتي مقطع دكتري

تعريف و هدف
برنامه رشته رفتار حركتي دوره دكتري براي دانشجويان علاقه مند به مطالعه در حيطه هاي رشد حركتي ، يادگيري و كنترل حركتي و آموزش تربيت بدني طراحي شده است .
بر اين اساس در برنامه گرايش رشد حركتي ، جنبه هاي رشدي و كاركردي حركت در طول زندگي ، از حركات اوليه اطفال و كودكان تا افراد بزرگسال و مسن در حيطه رشد حركتي مورد تاكيد مي باشد . تاكيد برنامه در گرايش يادگيري بر فرايندهاي مرتبط با اكتساب و پالايش مهارت هاي حركتي و متغيرهاي مؤثر بر اكتساب اين مهارت ها مي باشد. برنامه كنترل حركتي به عنوان گرايشي مرتبط با يادگيري حركتي بر جنبه هاي عصبي ، جسماني و رفتاري حركات انسان تاكيد مي نمايد . بالاخره برنامه گرايش آموزش تربيت بدني ، بر مؤلفه هاي آموزشي ، ساختارهاي دانش و فرايندهاي آموزش / يادگيري متمركز مي باشد.
هدف از برنامه دوره دكتري رشته رفتار حركتي ، تربيت افراد متبحر در رفتار حركتي است تا بتوانند با نوآوري در زمينه هاي علمي به آموزش ، برنامه ريزي ، اجرا ، راهنمايي ، تحليل مشكلات و پزوهش در اين شاخه از علم بپردازند و به طور مؤثر در محيط هاي علمي و حرفه اي عمل نمايند.
نقش و توانايي
دانش آموختگان اين دوره داراي توانايي هاي عمومي و تخصصي زير خواهند بود.
توانايي هاي عمومي
الف- دانشجويان با بهره گيري از دانش و مهارتهاي مرتبط با رفتار حركتي ، به تفكر منتقدانه و اخلاقي در بررسي موضوعات و حل مشكلات مرتبط با گرايش خود مجهز مي شوند.
ب – تحليل وضعيت هاي مربوط به مسائل حوزه رفتار حركتي
ج- توانايي تحقيق و به كارگيري يافته ها در فرايند تدريس / يادگيري
د – انجام پژوهش در حيطه هاي كلان درگرايش هاي تخصصي خود و همكاري در امور پژوهشي ساير گرايش هاي رشته رفتار حركتي
ه – تدريس دوره مربوط به گرايش تخصصي خود در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي گوناگون علوم ورزشي
و – آمادگي براي ورود به مشاغل علمي آموزشي و اجرايي رفتار حركتي
توانايي هاي تخصصي
گرايش آموزش تربيت بدني
الف- تحليل و ارزيابي وضعيت هاي مربوط به آموزش و تدريس مهارت هاي حركتي در تمام گروه هاي سني
ب – تحقيق و به كارگيري يافته ها در فرايند تدريس/ يادگيري
ج- آموزش اثر بخش مهارت هاي حركتي و ورزشي در مدارس و مراكز ورزشي
د – تدوين و ارزيابي برنامه هاي درسي تربيت بدني در مدارس و مراكز ورزشي
و – انجام خدمات مشاوره اي به سرپرستان ، مديران و معلمان براي توسعه و بهبود برنامه هاي درسي تربيت بدني و آموزشي در مدارس و مراكز ورزشي .
 
نام گروه:
پرستاري
نام دانشکده:
پرستاري و مامايي
نام گروه:
پرستاري
نام دانشکده:
پرستاري و مامايي
نام گروه:
پرستاري
نام دانشکده:
پرستاري و مامايي
نام گروه:
پرستاري
نام دانشکده:
پرستاري و مامايي
نام گروه:
پرستاري
نام دانشکده:
پرستاري و مامايي
نام گروه:
پزشكي
نام دانشکده:
پزشكي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام دانشکده:
تربيت بدني و علوم ورزشي
نام گروه:
دندانپزشكي
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
اطفال
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
ترميمي
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
ارتودانتيكس
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
پريودانتيكس
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
اندودانتيكس
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
راديولوژي
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
تشخيص
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
پاتولوژي
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
جراحي فك و دهان
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
پروتز
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
دندانپزشكي
نام دانشکده:
دندانپزشكي
نام گروه:
زبان انگليسي
نام دانشکده:
زبان هاي خارجي
نام گروه:
زبان و ادبيات فرانسه
نام دانشکده:
زبان هاي خارجي
نام گروه:
زبان انگليسي
نام دانشکده:
زبان هاي خارجي
نام گروه:
زبان انگليسي
نام دانشکده:
زبان هاي خارجي
نام گروه:
زبان انگليسي
نام دانشکده:
زبان هاي خارجي
نام گروه:
حسابداري
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
علوم اقتصادي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
حقوق
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
حقوق
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
حقوق
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
الهيات و فقه اسلامي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
الهيات و فقه اسلامي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
علوم اقتصادي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
حقوق
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
حقوق
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
حقوق
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
حقوق
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
علوم سياسي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
علوم سياسي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
الهيات و فقه اسلامي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
الهيات و فقه اسلامي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
الهيات و فقه اسلامي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
الهيات و فقه اسلامي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
حسابداري
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
علوم اقتصادي
نام دانشکده:
علوم انساني
نام گروه:
روانشناسي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
روانشناسي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
علوم تربيتي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
علوم تربيتي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
روانشناسي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
علوم تربيتي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
علوم تربيتي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
فلسفه
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
فلسفه
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
علوم تربيتي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
علوم تربيتي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
روانشناسي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
علوم تربيتي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
روانشناسي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
روانشناسي
نام دانشکده:
علوم تربيتي و روانشناسي
نام گروه:
كامپيوتر
نام دانشکده:
فني مهندسي
نام گروه:
برق و الكترونيك
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
رياضي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
رياضي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
رياضي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
عمران
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
عمران
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
عمران
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
برق و الكترونيك
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
کامپيوتر
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
زمين شناسي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
زمين شناسي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
زمين شناسي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
زمين شناسي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
زمين شناسي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
معماري
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
معماري
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
رياضي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
رياضي
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
عمران
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
عمران
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
برق و الكترونيك
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
برق و الكترونيك
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
کامپيوتر
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
معماري
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
جغرافيا
نام دانشکده:
فني و مهندسي
نام گروه:
خاكشناسي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
باغباني
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
باغباني
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
باغباني
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
محيط زيست و منابع طبيعي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
محيط زيست و منابع طبيعي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
صنايع غذايي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
علوم دامي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
علوم دامي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
علوم دامي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
زراعت و اصلاح نباتات
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
علوم دامي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
زراعت و اصلاح نباتات
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
باغباني
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
خاكشناسي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
خاكشناسي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
خاكشناسي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
گياه پزشكي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
باغباني
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
باغباني
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
باغباني
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
خاكشناسي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
خاكشناسي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
خاكشناسي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
خاكشناسي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
زراعت و اصلاح نباتات
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
علوم دامي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
گياه پزشكي
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
زراعت و اصلاح نباتات
نام دانشکده:
كشاورزي و منابع طبيعي
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت امور فرهنگي
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت امور فرهنگي
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت امور فرهنگي
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
نام گروه:
مديريت
نام دانشکده:
مديريت
Powered by DorsaPortal