در شوراي دانشگاه آزاد استان اصفهان تصويب شد: ضرورت تشكيل كميته اي براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها
روابط عمومي و اطلاع رساني: شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضور دكتر احمدعلي فروغي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، در واحد اصفهان(خوراسگان) تشكيل جلسه داد.

 

در شوراي دانشگاه آزاد استان اصفهان تصويب شد:

ضرورت تشكيل كميته اي براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها

روابط عمومي و اطلاع رساني: شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضور دكتر احمدعلي فروغي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، در واحد اصفهان(خوراسگان) تشكيل جلسه داد.

رئيس دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با اعلام اين مطلب افزود: اين جلسه به منظور بررسي طرح هاي درآمدزاي دانش بنيان، ارزيابي عملكرد واحدها، بررسي وضعيت مالي واحدها (ارائه راهكارهاي عملي براي واحدهاي زيان ده) و راهكارهاي افزايش كيفيت آموزشي رشته ها در سطح واحدها با حضور رؤساي شوراهاي تخصصي استان و رؤساي واحدهاي دانشگاهي عضو تشكيل گرديد.

اميررضا نقش اظهار كرد: در ابتداي اين جلسه دكتر فروغي دبير هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان پيرامون وضعيت دانشگاه آزاد استان و ضرورت برنامه ريزي از سوي روساي كميسيون هاي تخصصي استان، توضيحاتي ايراد كرد و بر اهميت هماهنگي بيشتر مسئولين كميسيون ها با معاونت برنامه ريزي استان و ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي حل مشكلات موجود بر مبناي خردگرايي در واحدها و مراكز دانشگاهي تاكيد نمود.

نقش گفت: در اين جلسه محمدعلي نادي معاون برنامه ريزي استان نسبت به اهميت برنامه ريزي در واحدها و مراكز بر مبناي علمي و كارشناسي توضيحاتي ارائه نمودو در ادامه مصوباتي در خصوص برنامه ريزي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي در واحدها با هدف افزايش تعداد مقالات علمي، تشكيل شوراي عمراني با هدف پيگيري اخذ اسناد مالكيت قطعي اراضي تحت تصرف واحدها و تشكيل كميته اي در خصوص افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي واحدها و مراكز با اين رويكرد كه هر سه ماه يك بار نسبت به اقدامات انجام گرفته به شوراي برنامه ريزي گزارش دهد.

نقش عنوان كرد: از ديگر مصوبات اين جلسه مي توان به اين موارد اشاره كرد؛ ضرورت تدوين راهكارهاي عملي و اجرايي از سوي كميسيون پژوهشي و آموزشي استان براي تشويق اعضاي هيات علمي به انجام فعاليت هاي درآمدزا و ارائه پيشنهاداتي در اين خصوص به سازمان مركزي دانشگاه، برنامه ريزي لازم براي استفاده از نيروهاي متخصص در كميسيون هاي تخصصي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي در سطح روسا و معاونين و مديران مالي براي تجزيه و تحليل مالي و بودجه عملياتي از طريق استان و تهيه نرم افزار تجزيه و تحليل مالي بصورت تحت وب و ديگر موارد.

وي گفت: در اين جلسه مقرر شد روساي كميسيون ها در خصوص نظارت بر عملكرد واحدها، گزارشات خود را هر سه ماه يك بار به شوراي برنامه ريزي و اقتصاد دانش بنيان استان ارائه نمايند و حداقل هر ماه يك بار شوراي برنامه ريزي و اقتصاد دانش بنيان در يكي از واحدهاي استان تشكيل شود و فرايند روشن و دقيقي براي تصويب طرحهاي دانش بنيان و درآمدزا تعريف و به واحدها اعلام گردد.

تاریخ:
1394/09/07
تعداد بازدید:
265
منبع:
Powered by DorsaPortal