مدير كل فرهنگي دانشگاه: توزيع نشريات دانشگاهي در خارج از دانشگاه، منوط به مجوز مراجع ذيربط است
روابط عمومي و اطلاع رساني: مدير كل فرهنگي و ارتباطات و نشريات دانشگاه آزاد اسلامي در همايش ملي كانون هاي فرهنگ، هنر و انديشه و در حاشيه برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي دانشجويان و كارشناسان كه در مجموعه فرهنگي و تفريحي باغ ابريشم برگزار شد، اظهار كرد: توزيع نشريات دانشگاهي در خارج از محدوده دانشگاه ها، بايد منوط به كسب مجوز از مراجع ذيربط باشد . و نيز توزيع نشريات دانشگاهي بايد در محل دفتر نشريات يا دفتر تشكل دانشگاه باشد.در ضمن دانشگاه موظف به تعيين محل هاي مناسب در داخل محدوده دانشگاهي براي توزيع نشريات دانشگاهي مي باشد و توزيع نشريات در خارج از اين مكان ها تخلف محسوب مي شود.

 

مدير كل فرهنگي دانشگاه:

توزيع نشريات دانشگاهي در خارج از دانشگاه، منوط به مجوز مراجع ذيربط است

روابط عمومي و اطلاع رساني: مدير كل فرهنگي و ارتباطات و نشريات دانشگاه آزاد اسلامي در همايش ملي كانون هاي فرهنگ، هنر و انديشه و در حاشيه برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي دانشجويان و كارشناسان كه در مجموعه فرهنگي و تفريحي باغ ابريشم برگزار شد، اظهار كرد: توزيع نشريات دانشگاهي در خارج از محدوده دانشگاه ها، بايد منوط به كسب مجوز از مراجع ذيربط باشد . و نيز توزيع نشريات دانشگاهي بايد در محل دفتر نشريات يا دفتر تشكل دانشگاه باشد.در ضمن دانشگاه موظف به تعيين محل هاي مناسب در داخل محدوده دانشگاهي براي توزيع نشريات دانشگاهي مي باشد و توزيع نشريات در خارج از اين مكان ها تخلف محسوب مي شود.

حبيب الله اسماعليلي افزود: بر اساس قوانين و ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هر دانشگاه كميته اي تحت عنوان«كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي» زير نظر« شوراي فرهنگي دانشگاه» تشكيل مي شود.

همچنين وي تصريح كرد: مهمترين وظايف كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم دستور العمل اجرايي، نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذكر اوليه ، رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي، برگزاري دوره هاي آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل اجرايي مي باشد.

مدير كل فرهنگي و ارتباطات نشريات دانشگاه آزاد اسلامي افزود: هيچ مقام دولتي وغيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار برنشريات دانشگاهي برآيد يا به سانسور وكنترل محتواي نشريات مبادرت ورزد.

اسماعيلي بيان كرد:نشريات دانشگاهي درانتشار مطالب وتصاوير، جز در مواردي كه باعث خلل در مباني واحكام اسلام وحقوق عمومي وخصوصي نشوند، مطابق ماده 6 قانون مطبوعات آزاد هستند و درصورت تخلف، كميته ناظر حق ندارد درموارد تنبيهي باعث منع دائم انتشار نشريه شود بلكه بايد سلسله مراتب رعايت شود وپس ازاحضار به كميته ناظروتذكر شفاهي وكتبي ومحروميت هاي موقت،توقيف دائم آن صورت گيرد. وي ادامه داد: در شرايط حاضر عدم وجود زبان مشترك ميان كارشناسان و دانشجويان باعث ايجاد ناهماهنگي در فعاليت نشريات شده است.

ودرپايان تصريح نمود: كه ما از همه ايده هاي فرهنگي استقبال مي كنيم. طبق اصل 24 قانون اساسي همه نشريات و مطبوعات در بيا ن مطالب آزادند مگر در صورت شرايط و ضوابط خاص كه رعايت نگردد دانشجويان بايد طبق آيين نامه براي كسب مجوز نشريه مراجعه كنند.

تركيب كميته ناظر به اين شرح است:

معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه«رئيس كميته»

نماينده تام الاختيار و دائم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

يك حقوق دان به انتخاب رئيس دانشگاه

سه نفر عضو هيئت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي

مدير امور فرهنگي دانشگاه«دبير كميته»

سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي

شيوه نامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي توسط شوراي مركزي ناظر هر دستگاه تصويب خواهد شد.

اعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يك سال با ابلاغ رئيس دانشگاه انتخاب مي شوند.

جلسات كميته ناظر ماهانه يكبار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تشكيل مي شود.

شوراي فرهنگي هر دانشگاه مرجع تجديد نظر در تصميمات و آراي كميته ناظر همان دانشگاه است.

بر اساس بند 4 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي با عنوان «بانوان شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي» تشكيل مي گردد.

وظايف و اختيارات شوراي مركزي ناظر به اين شرح مي باشد:

سياست گذاري در حوزه كلان نشريات دانشگاهي

تجديد نظر در تصميمات شوراي فرهنگي دانشگاه

رسيدگي به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهي

رسيدگي به اعتراضات ناشي از تصميمات و عملكرد شوراي فرهنگي

نظارت بر عملكرد كميته هاي ناظر بر نشريات دانشگاه ها

مصوبات شوراي مركزي ناظر قطعي و لازم الاجرا است.

طبق ماده 12 متقاضي امتياز انتشار نشريه دانشگاهي بايد درخواست كتبي خود را با اعلام مشخصات خود و مدير مسئول و همه اعضاي آن طبق موضوع ماده 1 به انضمام تصريح به پايبندي به قانون اساسي به دبيرخانه كميته ناظر ارائه كنند.

طبق ماده 13 متقاضي امتياز نشريه بايد داراي شرايط صلاحيت كامل و جامع باشد.

مرجع رسيدگي در دانشگاه در موضوع نشريات و بررسي صلاحيت ها كميته انضباطي مي باشد.

شهرت به فساد اخلاقي صرفاً با اجماع كليه ي اعضاي كميته ناظر قابل احراز است و به گفته ي دكتر اسماعيلي نمي توان و نبايد با آبروي افراد بازي شود.

هيچ شخصي نمي تواند در واحد زمان صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير بيش از يك نشريه باشد.

نظارت ورسيدگي به تخلفات يا شكايات اين نشريات برعهده كميته ناظردانشگاه صادركننده مجوز است.

طبق آيين نامه فقط مديرمسئول حق دخالت درچاپ ونظارت برنشريات را دارد.

كميته ناظر موظف است درصورت فراهم بودن شرايط قانوني انتشارنشريه،حداكثر ظرف20روزنسبت به صدور مجوزاقدام كنند.

درصورتيكه كميته ناظر باصدورمجوزنشريه مخالفت كند متقاضي مي توانداعتراض خود رابه صورت مكتوب به شوراي فرهنگي دانشگاه اعلام كند.شوراي فرهنگي موظف است ظرف 30روزموضوع اعتراض رابررسي واعلام نظركند.

دبيرخانه كميته ناظردانشگاه موظف است دونسخه ازنشريه رابه دبيرخانه شوراي مركزي ناظرارسال كند.

نشريات دانشگاهي ازكليه حقوق مصرح درقانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران برخوردارند.

. كميته ناظر موظف است به شكايات مكتوب حداكثرظرف مدت 15روزازتاريخ دريافت وثبت آن دردبيرخانه،رسيدگي كرده و رأي خود راصادر كند.

 

تاریخ:
1394/02/28
تعداد بازدید:
64
منبع:
Powered by DorsaPortal