با حضور رهنماي رودپشتي برگزار شد: كارگاه تشريح بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه در اصفهان
كارگاه تشريح روند اجرائي فرآيند بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي با حضور مديران طرح و برنامه و بودجه استان هاي كشور و با سخنراني فريدون رهنماي رودپشتي معاون برنامه ريزي و بديعي مديركل دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه، در واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

 

با حضور رهنماي رودپشتي برگزار شد:

كارگاه تشريح بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه در اصفهان

كارگاه تشريح روند اجرائي فرآيند بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي با حضور مديران طرح و برنامه و بودجه استان هاي كشور و با سخنراني فريدون رهنماي رودپشتي معاون برنامه ريزي و بديعي مديركل دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه، در واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

در اين كارگاه يك روزه مديركل دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص اهميت برنامه استراتژيك دانشگاه و محور بودن برنامه هاي مدون در امور جاري دانشگاه نكاتي را بيان كرد.در اين كارگاه كارشناسان هر كدام ديدگاههاي خود را در خصوص اجرائي شدن فرآيند بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه ابراز نمود.

 

تاریخ:
1393/06/12
تعداد بازدید:
220
منبع:
Powered by DorsaPortal