فروغي خبر داد: تجميع كليه رشته هاي واحد علوم وتحقيقات استان در واحد اصفهان
با مصوبه كميته تخصصي گسترش استان اصفهان، كليه رشته هاي واحد علوم وتحقيقات استان اصفهان، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) تجميع گرديد.

 

فروغي خبر داد:

تجميع كليه رشته هاي واحد علوم وتحقيقات استان در واحد اصفهان

با مصوبه كميته تخصصي گسترش استان اصفهان، كليه رشته هاي واحد علوم وتحقيقات استان اصفهان، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) تجميع گرديد.

فروغي رئيس دانشگاه آزاداسلامي واحد اصفهان با بيان اين مطلب افزود: بر اساس مصوبه سي وپنجمين جلسه كميته تخصصي گسترش استان اصفهان كه با حضور معاون هماهنگي استان و ديگر اعضاي اين كميته در ستاد هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان تشكيل گرديد، تمامي رشته هاي واحد علوم وتحقيقات اصفهان در واحد اصفهان (خوراسگان)، تجمع گرديد.

دبير هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان اظهار كرد: با توجه به درخواست و پيگيري بسياري از دانشجويان علوم و تحقيقات و ابراز نارضايتي از تجميع در واحد نجف آباد با دستور و موافقت رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي، تمامي رشته هاي واحد علوم و تحقيقات اصفهان، در واحد اصفهان(خوراسگان) تجميع شدند.

فروغي گفت: با توجه به تمهيدات انديشيده شده كليه خدمات آموزشي، پژوهشي ودانشجويي دانشجويان رشته هاي علوم و تحقيقات مطابق با برنامه ها، سرفصل ها و زمانبندي ها، برابر استاندارهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، در واحد اصفهان ، ارائه خواهد گرديد.

 

تاریخ:
1393/06/11
تعداد بازدید:
1018
منبع:
Powered by DorsaPortal