بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در تاريخ 15/12/92
ما امروز، جوان انقلابي بسيار داريم، .... در دانشگاهها بسيار داريم، جواني كه هم متدين است، هم انقلابي است؛ به اعتقاد من اين جوان از جوان انقلابي اولِ انقلاب شأنش بالاتر است. اينها{تمدن كنوني غرب} در عرصه ي اخلاقي شكست خورده اند؛ ....امروز در نظام تمدني غرب، انسانيت پامال شده است. امروز آمريكا از همه ي دولتهاي ديگر {غربي} منفورتر است

ما امروز، جوان انقلابي بسيار داريم، .... در دانشگاهها بسيار داريم، جواني كه هم متدين است، هم انقلابي است؛ به اعتقاد من اين جوان از جوان انقلابي اولِ انقلاب شأنش بالاتر است.

جوان امروز در معرض اين همه آسيب ها است؛... ]اما[ اين جوان متدين باقي مي مانَد؛ نمازخوان است، به نماز اهميت مي دهد، نمازِ شب مي خواند، نافله مي خواند، در مراسم مهم ديني شركت مي كند، پاي انقلاب ميايستد، شعارهاي از دل برآمده مي دهد؛ اينها چيزهاي مهمي است.

نسل امروزِ انقلاب، يكي از افتخارات بزرگ است.


واقعيت كه بايد به آن توجه داشت، ظرفيتهاي بيشمار ملي است؛ .. اگر كشوري از ظرفيت داخلي محروم باشد، نمي تواند يك اقتصاد مقاوم بهوجود بياورد.

دشمن، از مقابلهي با ملت ايران و نظام اسلامي عاجز است. دليل عجز هم اين است كه چون نمي تواند مقابله كند، تحريم را آورده؛ والا اگر مي توانست مقابله كند، تحريم چرا؟ دليل بر اينكه تحريم هم فايده ندارد و نداشته است و نخواهد داشت، اين است كه مكرر تهديد نظامي مي كند.

از اول انقلاب تا حالا، هر جا مردم را آورديم وسط كار، به نام خدا شروع كرديم و حركتمان حركت جهادي بود، ما در آنجا پيروز شديم.


يك وظيفه اي ... كه هميشه بايد مورد نظرمان باشد، وظيفهي مرزبندي صريح با جبههي دشمن است؛ ... مرزبندي به معناي اين نيست كه ما رابطهمان را قطع بكنيم؛ ... معناي مرزبندي اين است كه مشخص باشد ما چه كسي هستيم، شما چه كسي هستيد. ...

اينجور نيست كه اگر چنانچه ما تسليم شديم در مقابل دشمن، آنوقت مشكلات ما برداشته خواهد شد، برطرف خواهد شد؛ نخير.

من واقعاً بايد تشكر كنم از مسئولين كشور كه در مقابلهي با دشمن حرفِ صريح مي زنند؛ عدم انفعال ملت ايران را و عدم انفعال انقلاب را به زبانِ صريح بيان مي كنند؛ اين خيلي لازم است.

بايد از دشمني اشرار بيمناك نشويم ...هيچ ملتي كه صاحب حرفي و ايدهاي باشد و حركتي بكند، از دشمني دشمنان مصون نيست.

امروز در سطح بينالمللي دولت آمريكا يك بازيگر خشن، آلودهي به جنايت، و بيباك از كارهاي زشت، و ... در داخل كشور خودشان هم بهعنوان يك دولت و يك رژيم دروغگو و مزور معرفي شده است

مسئلهي وحدت، وحدت ملي، حفظ اتحاد؛ جزو وظائف ما است.

]خطر[ حضور نيروهاي تكفيري كه امروز متأسفانه در برخي از نقاط بي گناهان را مي كشند، ... بزرگ است؛ اما خطر بزرگ اين است كه دو گروه شيعه و سني را نسبت به هم بدبين مي كنند؛ اين خيلي خطر بزرگي است؛

هم شيعه مراقب باشد، هم سني مراقب باشد نگذارند كه اين وحدتي كه امروز در بين كشور هست] از بين برود[

واقعاً بايد قدر جوانان مؤمن و انقلابي را همه بدانند، اين جوانان مؤمن و انقلابياند كه روز خطر سينه سپر مي كنند.

تاریخ:
1392/12/20
تعداد بازدید:
84
منبع:
Powered by DorsaPortal