صندوق رفاه دانشجويان
آمار وامهای پرداختی
مار وام های پرداختیآمار وام های پرداختی به دانشجویان و رتبه های کسب شده در بین کل واحد های دانشگاهی از سال 1376 به بعد به شرح ذیل می باشد:

سال 1376

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال از نظر اعطای تسهیلا ت رتبه دوم  را کسب نموده است.

 

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

1999

1،011،863،470

ازدواج

30

27،250،000

هزینه تحصیلی

50

110،640،000

جمع

2079

1،149،753،470

 

سال 1377

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال از نظر تخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی رتبه اول را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

2636

1،901،785،364

ازدواج

52

52،000،000

هزینه تحصیلی

43

61،700،000

جمع

2731

2،015،485،364

 

سال 1378

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال ازنظرتخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های بسیار بزرگ رتبه اول را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

4214

3،188،518،500

ازدواج

79

79،000،000

هزینه تحصیلی

43

85،300،000

جمع

4336

3،352،818،500

 

سال 1379

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال ازنظرتخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های بسیار بزرگ رتبه اول را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

5402

4،566،104،052

ازدواج

114

114،000،000

هزینه تحصیلی

20

40،000،000

جمع

5536

4،720،104،052

 

سال 1380

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال ازنظرتخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های بسیار بزرگ رتبه اول را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

5920

6،036،171،200

ازدواج

76

76،500،000

هزینه تحصیلی

12

24،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

11

15،680،000

سما

334

323،127،800

وام بانک ملی

151

187،100،000

جمع

6504

6،662،579،000


سال 1381

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال ازنظرتخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های بسیار بزرگ رتبه سوم را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

6421

7،120،200،525

ازدواج

55

76،500،000

هزینه تحصیلی

24

64،666،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

16

21،125،000

سما

832

995،996،684

وام بانک ملی

65

194،000،000

وام بانک ملت

90

180،000،000

جمع

7503

8،652،488،209

 

سال 1382

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال ازنظرتخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های بسیار بزرگ رتبه اول را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

6614

10،532،587،300

ازدواج

35

64،500،000

هزینه تحصیلی

31

93،600،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

8

15،657،800

سما

924

1،087،277،000

وام بانک ملی

66

187،500،000

وام بانک ملت

59

118،000،000

جمع

7737

12،099،122،100


سال 1383

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال ازنظرتخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های بسیار بزرگ رتبه دوم را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

6860

14،007،808،427

ازدواج

45

105،000،000

هزینه تحصیلی

56

173،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

7

16،200،000

سما

239

940،148،375

وام بانک ملی

39

116،500،000

جمع

7246

15،358،656،802

 

سال 1384

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال از نظر تخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های جامع رتبه سوم را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

8520

23،045،540،800

ازدواج

54

158،000،000

هزینه تحصیلی

22

108،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

7

33،400،000

وام بانک ملی

49

151،552،000

جمع

8652

23،496،492،800


سال 1385

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال از نظر تخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های جامع رتبه سوم را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

8977

29،749،488،000

ازدواج

58

254،000،000

هزینه تحصیلی

12

77،300،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

24

146،000،000

وام بانک ملی

39

195،000،000

وام بانک ملت

95

441،000،000

جمع

9205

30،862،788،000

 
سال 1386

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال از نظر تخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات ، سیستم بانکی و وصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی در گروه واحد های جامع  رتبه اول را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

4163

14،737،274،500

ازدواج

103

654،839،300

هزینه تحصیلی

36

113،854،300

وام اجاره مسکن

1

2،337،000

                  وام بلندمدت وزارت علوم (سازمان مرکزی مرحله اول)

1220

6،538،110،582

وام بلندمدت صندوق رفاه

6

30،000،000

وام بانک ملی

20

104،000،000

وام تقسیط شهریه

3355

13،687،226،620

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله دوم)

1115

6،540،110،582

جمع

10019

40،970،642،302


سال 1387

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

5214

21،156،308،545

ازدواج

104

952،500،000

هزینه تحصیلی

13

104،100،000

وام اجاره مسکن

4

12،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

46

419،000،000

وام تقسیط شهریه

4328

21،790،549،799

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله سوم)

850

6،335،000،000

جمع

10559

50،769،458،344

 

سال 1388

صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال از نظر تخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات، سیستم بانکی ووصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی درگروه واحد های جامع  رتبه اول را کسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

3974

17،178،250،000

ازدواج

82

902،000،000

هزینه تحصیلی

14

101،200،000

وام اجاره مسکن

2

6،600،000

وام ضروری

1

9،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

11

90،500،000

وام تقسیط شهریه

4771

24،471،449،710

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله چهارم)

465

4،600،000،000

جمع

9320

47،358،999،710

 

سال 1389

 

نوع وام
 

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

4080

19،212،600،000

ازدواج
 

59

708،000،000

هزینه تحصیلی
 

8

19،200،000

وام اجاره مسکن
 

4

15،750،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

19

201،000،000

وام تقسیط شهریه

4467

26،610،310،460

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله پنجم)

328

3،300،000،000

جمع 

8965

50،066،860،460

 

 سال 1390
 
صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال از نظر تخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات، سیستم بانکی ووصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی درگروه واحد های جامع  رتبه برتر را کسب نموده است.
 
نوع وام
 
تعداد وام
مبلغ وام
تأمین شهریه
3728
21،361،600،000
ازدواج
 
42
504،000،000
هزینه تحصیلی
 
39
152،800،000
وام اجاره مسکن
 
7
31،000،000
وام بلندمدت صندوق رفاه
36
498،000،000
وام تقسیط شهریه
4828
34،726،399،010
وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله ششم)
 
479
5،000،000،000
جمع
 
9159
62،273،799،010
 
سال 1391
صندوق رفاه براساس عملکرد پایان سال از نظر تخصیص قرض الحسنه، جذب تسهیلات، سیستم بانکی ووصول اقساط قرض الحسنه های پرداختی درگروه واحد های جامع  رتبه برتر را کسب نموده است.
 
نوع وام
تعداد وام
مبلغ وام
تأمین شهریه
4897
34،212،480،000
ازدواج
 
57
684،000،000
هزینه تحصیلی
 
48
204،000،000
وام اجاره مسکن
 
9
48،000،000
وام ضروری
 
2
20،000،000
وام بلندمدت صندوق رفاه
13
285،000،000
وام تقسیط شهریه
42
2،232،160،800
وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله هفتم)
 
549
5،700،000،000
جمع
5617
43،385،640،800
 
سال 92
 

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

3494

30،204،200،000

ازدواج

46

666،000،000

هزینه تحصیلی

29

159،000،000

وام اجاره مسکن

2

12،000،000

وام ضروری

1

10،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

11

190،000،000

وام تقسیط شهریه

585

5،422،029،857

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله هشتم)

608

8،000،000،000

جمع

4776

44،683،229،857

 

سال 1393

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

3118

39،972،200،000

ازدواج

42

630،000،000

هزینه تحصیلی

57

311،000،000

وام اجاره مسکن

5

29،000،000

وام ضروری

2

15،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

22

382،000،000

وام تقسیط شهریه

---

---

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله نهم)

518

8،000،000،000

جمع

3764

49،339،200،000

 
  

 

 

سال 1394

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمین شهریه

2238

42،455،600،000

ازدواج

46

690،000،000

هزینه تحصیلی

24

133،000،000

وام اجاره مسکن

---

---

وام ضروری

---

---

وام بلندمدت صندوق رفاه

10

315،000،000

وام تقسیط شهریه

---

---

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله نهم)

445

7،259،749،279

جمع

2763

50،853،349،279


آمار کل وام های پرداختی صندوق رفاه از بدو تأسیس تا پایان سال1394
 

نوع وام

تعداد

مبلغ (به ریال)

وام تأمین شهریه

92469

341،650،580،683

وام تأمین شهریه (سما)

2329

3،346،549،859

وام بلندمدت صندوق رفاه دانشگاه

247

2،658،562،800

وام تأمین شهریه(وزارت علوم) بعد از تحصیل

6577

59،835،859،861

وام تأمین شهریه (بانک ملی )

429

1،135،652،000

وام تأمین شهریه (بانک ملت )

244

739،000،000

وام تقسیط شهریه

22376

128،960،126،256

وام ازدواج

1179

7،398،089،300

وام هزینه تحصیلی

581

2،136،306،300

وام اجاره مسکن

34

156،687،000

وام ضروری

6

54،000،000

جمع

126471

548،071،414،059

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/20
تعداد بازدید:
979
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal