اداره کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
اطلاعیه های مهم نظام وظیفه
 
 
دانشجویان مشمول (افرادی که کارت پایان خدمت ومعافیت دایم ندارندوبرگه معافیت تحصیلی برای آنهاصادرشده است)جهت تحصیل، بدون مشکل نظام وظیفه ،لازم است مواردذیل رامدنظرداشته باشندورعایت کنندعدم رعایت مواردفوق دردرجه اول به ضرر دانشجوبوده وباتوجه به اطلاع رسانی دانشگاه جای هیچگونه اعتراضی دراین خصوص نمی باشد:
دانشجویان مشمول درمقاطع مختلف ،به شرطی می توانندازسنوات ارفاقی بهرمندشوندکه امکان فراغت ازتحصیل طی مدت سنوات ارفاقی راداشته باشند،لذادرصورت دارابودن شرایط زیربه صورت مرحله ای می توانندازترم اول سنوات ارفاقی بهرمندشوند:
 
1.دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته   مدت10 ترم مجازبه تحصیل می باشند.
2.دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته مدت6 ترم مجازبه تحصیل می باشند.
3.دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد     مدت 6 ترم مجازبه تحصیل می باشند.
4.دانشجویان مقطع دکترای تخصصی       مدت12 ترم مجازبه تحصیل می باشند.
 
  دانشجویانی که درسنوات مجازنتوانندواحدهای درسی راپاس نماینددرصورتی که شرایط ذیل راداشته باشندمجازبه دریافت سنوات ارفاقی ومهلت معرفی می باشندودانشجویانی که درسنوات اولیه تحصیلی حداقل تعدادواحدهای زیرراگذرانده باشندمی توانندازسنوات ارفاقی بهره مندگردند:
 
-کاردانی وکارشناسی ناپیوسته: حداقل 40واحددرسی گذرانده باشند.
-کارشناسی پیوسته :              حداقل 85 واحددرسی گذرانده باشند.
-کارشناسی ارشدناپیوسته:      حداقل 18واحددرسی پاس گذرانده باشند.
-دکترای پیوسته(حرفه ای):       حداقل180واحددرسی گذرانده باشند.
-دکترای تخصصی:                   حداقل 18 واحددرسی گذرانده باشند.
 
چنانچه مشمول تاپایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت ازتحصیل نگردد،باادامه تحصیل وی به شرطی درترم دوم سنوات ارفاقی موافقت خواهدشد،که حداقل تعدادواحدهای درسی معینی رادرترم اول باشرط معدل کل فوق گذرانده باشد،این واحدهای پاس شده درترم اول ارفاقی برای مقاطع مختلف به شرح ذیل می باشد:
-کاردانی ،کارشناسی(پیوسته وناپیوسته)12 واحدبوده وبرای مقاطع دکترای (پیوسته یاناپیوسته)وکارشناسی ارشد(پیوسته ،ناپیوسته)به شرط اتمام واحدهای نظری است.
-چنانچه دانشجویان مشمول حداکثرتاپایان سنوات ارفاقی موفق به فراغت ازتحصیل گردند،ازیکسال فرجه مهلت معرفی برخوردارخواهندبود.ودرصورت پذیرش درمقاطع بالاترطبق ماده(35)قانون ازمعافیت تحصیلی بهرمندشوند.
-چنانچه دانشجونتواندتاپایان یکسال سنوات ارفاقی فارغ التحصیل شود،صرفاًدرصورت داشتن پیشرفت تحصیلی درسنوات ارفاقی وامکان فراغت ازتحصیل طی مهلت معرفی،بادرخواست وثبت درخواست دردفترپلیس+10،پس ازاحرازشرایط،صدورمجوزادامه تحصیل درمهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهم خواهدشد.ضمناًاین مجوزنیزازطریق دفترپلس+10بصورت هوشمندصادرمی گردد.درصورت عدم معرفی مشمول درمهلت قانونی(یکساله معرفی)،وی واردغیبت خواهدشد.
-برابرماده(13)آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی،فارغ التحصیل شدن درمهلت یک ساله معرفی،مجوزی برای صدورمعافیت تحصیلی درمقطع بالاترنخواهدبود.بنابراین چنانچه دانشجودرمهلت معرفی فارغ التحصیل شود،به هیچ وجه حق ادامه تحصیل درمقطع بالاتررانداشته وتاپایان خدمت دوره ضرورت یااخذمعافیت دایم شرایط برخورداری ازمعافیت تحصیلی رانخواهدداشت.
-درصورتی که دانشجودرمهلت معرفی هم نتواندفارغ التحصیل شودواردغیبت می گرددوبه تناسب مدت تاخیراز90 روزتا180 روزاضافه خدمت درسوابق خدمتی وی به صورت سامانه ای وهوشمنددرج خواهدشد.بدیهی است دراین صورت مشمول تاپایان خدمت دوره ضرورت ویااخذمعافیت دایم شرایط ادامه تحصیل دردانشگاه رانداشته وصرفاًبایستی باغیبت به خدمت اعزام گردد.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/02
تعداد بازدید:
1323
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal