اداره کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
وبینار آذر1400
 
مهارت مدیریت مالی ویژه دانشجویان
آقای دکتر شاه نظری
شنبه 1400/09/13 ساعت 21-19
 
 
 
چالش والدین در استفاده فرزندان از تلفن های هوشمند ویژه خانواده ها
خانم دکتر تقی پور
یکشنبه 1400/09/14 ساعت 20-18
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 
آشنایی والدین با فرایند رشد وتحول فرزندان ویژه خانواده ها
خانم دکتر بهرامی پور
دوشنبه 1400/09/15 ساعت 20-18
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 
خود مراقبتی (تغذیه مناسب ،خواب منظم و...) ویژه دانشجویان
خانم دکتر تقیان
سه شنبه 1400/09/16 ساعت 15-13:30
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 
کار در عرصه همزمان باتحصیل ویژه دانشجویان
آقای دکتر پیرستانی
چهارشنبه 1400/09/17 ساعت 15-13:30
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 

 
هوشیاری خانواده وعلائم رفتارهای پرخطر فرزندان ویژه دانشجویان
آقای دکتر اسماعیلی
پنجشنبه 1400/09/18 ساعت 20-18
 
 
 
مراقبت از اطلاعات شخصی ویژه دانشجویان
آقای فرهنگ
شنبه 1400/09/20 ساعت 17-15
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 
راهکارهای افزایش اعتماد به نفس ویژه دانشجویان
خانم دکتر براتعلی
یکشنبه 1400/09/21 ساعت 23-21
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 
مهارت نه گفتن به خویشتن (خود کنترلی ) ویژه دانشجویان
خانم دکتر فدوی
دوشنبه 1400/09/22 ساعت 16-14
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 
نقش خانواده هادر پیشگیری از رفتارهای پرخطر فرزندان ویژه دانشجویان
خانم دکترسجادیان
سه شنبه 1400/09/23 ساعت 17-15
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 

 
مهارت فن بیان ویژه دانشجویان
خانم وکیلیان
چهارشنبه 1400/09/24 ساعت 16-14
 
 
 
ارتباط موثر والدین با فرزندان در دوران دانشجویی ویژه خانواده ها
خانم دکتر عارفی
پنجشنبه 1400/09/25 ساعت 17-15
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید
 
 
 
مراقبت از اطلاعات شخصی (جلسه دوم) ویژه دانشجویان
آقای فرهنگ
شنبه 1400/09/27 ساعت 17-15
جهت پیوستن به جلسه کلیک کنید