دانشگاههاي آزاد

 رديف    نام دانشگاه استان   وبگاه    رديف نام دانشگاه استان وبگاه
 1.  آكسفورد (انگلستان)     برون مرزي www.auox.org.uk    191. زاهد شهر فارس www.iauzahedshahr.ac.ir
 2. ابركوه يزد www .abarkouhiau.ac.ir    192. زاهدان سيستان و بلوچستان www.iauzah.ac.ir
 3. ابهر زنجان www abhariau.ac.ir    193. زرقان فارس www.iauzarghan.ac.ir
 4. اراك مركزي www .iau-arak.ac.ir    194.  زرند  كرمان www.Iauzar.ac.ir
 5. اردبيل اردبيل www .iauardabil.ac.ir  
 6. اردستان اصفهان www .iauard.ac.ir    195. زرنديه مركزي www.ziau.ac.ir
 7. اردكان يزد www .iauardakan.ac.ir    196. زرين دشت  فارس www.iauzarindasht.ac.ir
 8. اردل چهارمحال و بختياري www.iauardal.ac.ir    197. زنجان زنجان www .azu.ac.ir
 9. ارسنجان فارس www .iaua.ac.ir    198. زواره اصفهان
 10. اروميه آذربايجان غربي  www .iaurmia.ac.ir    199. زهك سيستان و بلوچستان
 11. استهبان فارس www .iauestahban.ac.ir    200. ساري مازندران www.iausari.ac.ir
 12. اسدآباد مركزي www.iauas.ac.ir    201. سامن مركزي www.sameniau.ac.ir
 13. اسفراين خراسان شمالي www.iauesf.ac.ir    202. ساوه مركزي www.iau-saveh.ac.ir
 14. اسكو آذربايجان شرقي  www.iauosku.ac.ir    203. سبزوار خراسان رضوي www.iaus.ac.ir
 15. اسلام آباد غرب كرمانشاه www.iau-ea.ac.ir    204. سپيدان فارس www .iausepidan.ac.ir
 16. اسلامشهر تهران www iiauac.ir    205. سراب آذربايجان شرقي www.iausa.ac.ir
 17. اشكذر يزد www .iauashkezar.ac.ir    206. سراوان سيستان و بلوچستان www.iausaravan.ac.ir
 18. اصفهان(خوراسگان) اصفهان www.khuisf.ac.ir    207. سرخس خراسان رضوي http://sarakhs.ac.ir
 19. اصلاندور اردبيل www.arastabar.ir    208. سردشت آذربايجان غربي  www.sardashtiau.ac.ir
 20. افغانستان برون مرزي http://www.iaukabul.ir    209. سرعين اردبيل www.iausarein.ac.ir
 21. اقليد فارس www .iaueghlid.ac.ir    210. سروستان فارس www.iausarv.ac.ir
 22. اليگودرز مركزي www.iau-aligudarz.ac.ir    211. سقز كردستان www.iausaghez.ac.ir
 23. امارات متحده عربي  برون مرزي www iau.ae    212. سلسله  لرستان
 24. اميديه خوزستان www.iauo.ac.ir    213. سلماس آذربايجان غربي  www.IAUsalmas.ac.ir
 25. انار كرمان www.anariau.ac.ir    214. سمنان سمنان www .semnaniau.ac.ir
 26. انديشمك خوزستان www .iauandimeshk.ac.ir    215. سميرم اصفهان www iausemirom.ac.ir
 27. انگوت اردبيل www.iauangut.ac.ir    216. سنقر وكليائي كرمانشاه www.iausak.ac.ir
 28. اوز فارس www.iauevaz.ac.ir    217. سنندج كردستان www.iausanandaj.ac.ir
 29. اهر آذربايجان شرقي www .iau-ahar.ac.ir    218. سوادكوه مازندران www.iausk.ac.ir
 30. اهرم بوشهر www.iauahram.ac.ir    219. سوسنگرد خوزستان www.siau.ac.ir
 31. اهواز خوزستان www.iauahvaz.ac.ir    220. سياهيكل گيلان http://iausiyahkal.ac.ir
 32. ايذه خوزستان www.izehiau.ac.ir    221. سيرجان كرمان www.iausirjan.ac.ir
 33. ايرانشهر سيستان و بلوچستان www.iauiranshahr.ac.ir    222. سيريك هرمزگان  www.iausirik.ac.ir
 34. ايلخچي آذربايجان شرقي www.iauil.ac.ir    223. شادگان خوزستان www .iaushadegan.ac.ir
 35. ايوان غرب  ايلام www.iaueygh.ac.ir    224. شال قزوين www.shaliau.ac.ir 
 36. ايوانكي سمنان www.iau-eyvanekey.ac.ir    225. شاهرود سمنان www.iau-Shahrood.ac.ir
 37. ايلام ايلام www.ilam-iau.ac.ir    226. شاهين دژ آذربايجان غربي  www.iaushahindezh.ac.ir
 38. آباد مغان
www .iaupmogan.ac.ir    227. شاهين شهر اصفهان www.iaushsh.ac.ir
 39. آبادان خوزستان www .iauabadan.ac.ir    228. شبستر آذربايجان شرقي www.iaushab.ac.ir
 40. آباده فارس www.iauabadeh.ac.ir    229. ششده و قره بلاغ فارس www.iausheshdeh.ac.ir
 41. آباده طشك فارس
   230. شوش  خوزستان www.iaushush.ac.ir
 42. آبدانان ايلام www.iauabdanan.ac.ir    231. شوشتر خوزستان www.iau-shoushtar.ac.ir
 43. آذرشهر آذربايجان شرقي www.iauazar.ac.ir    232. شهر مجلسي اصفهان www.iaumajlesi.ac.ir
 44. آران و بيدگل اصفهان www.iauaranbidgol.ac.ir    233. شهربابك كرمان www.shahrbabakiau.ac.ir
 45. آزادشهر گلستان www.iauaz.ac.ir    234. شهرري تهران www.iausr.ac.ir
 46. آستارا گبلان www .iau-astara.ac.ir    235. شهرضا اصفهان www.iaush.ac.ir
 47. آستانه گيلان
   236. شهرقدس تهران www.qodsiau.ac.ir
 48. آستانه مركزي www.asaiau.ir    237. شهركرد چهارمحال و بختياري www.iaushk.ac.ir
 49. آستانه اشرفيه گيلان www.asaiau.ir    238. شهريار تهران www shriau.ac.ir
 50. آشتيان مركزي www .aiau.ac.ir    239. شهميرزاد سمنان http://shahmirzaddfiau.ac.ir
 51. آق قلا گلستان www.aqqalaiau.ac.ir    240. شيراز فارس www.iaushiraz.ac.ir
 52. آيت الله آملي مازندران www .iauamol.ac.ir    241. شيرگاه مازندران www.iaushirgah.ac.ir
 53. بابل مازندران www .baboliau.ac.ir    242. شيروان خراسان شمالي www .iau-shirvan.ac.ir
 54. بادرود اصفهان www.badroudiau.ac.ir    243. صحنه كرمانشاه www.sahnehiau.ac.ir
 55. باسمنج آذربايجان شرقي
   244. صفادشت تهران  www.safadashtiau.ac.ir
 56. باغملك خوزستان www iaubaghmalek.ac.ir    245. صفاشهر فارس www.iausafashahr.ac.ir
 57. بافت كرمان www iaubaft.ac.ir    246. صوفيان آذربايجان شرقي www.sofianiau.ac.ir
 58. بافق يزد www .bafgh-iau.ac.ir    247. صومعه سرا گيلان www.sowmesaraiau.ac.ir
 59. بانه كردستان www.iaubaneh.ac.ir    248. طالقان البرز www.taleghaniau.ac.ir
 60. بجستان خراسان رضوي www.iaubajestan.ir    249. طبس خراسان جنوبي www.iau-tabas.ac.ir
 61. بجنورد خراسان شمالي www .bojnourdiau.ac.ir    250. عجب شير آذربايجان شرقي www.ajabshiriau.ac.ir
 62. بردسكن خراسان رضوي www.iaubc.ac.ir    251. علامرودشت فارس www.iaualamarvdasht.ac.ir
 63. بردسير كرمان www .bardsiriau.ac.ir    252. علي آباد كتول گلستان www.aliabadiau.ac.ir
 64. بروجرد مركزي www.iaub.ac.ir    253. فارسان چهارمحال و بختياري  www.iaufarsan.ac.ir
 65. بروجن چهارمحال و بختياري www.iauboroujen.ac.ir    254. فراشبند فارس www.farashband-iau.ac.ir
 66. بستان آباد آذربايجان شرقي www.iaubos.ac.ir    255. فراهان مركزي www.iau-farahan.ac.ir
 67. بستك هرمزگان  www.Bastakiau.ac.ir    256. فردوس خراسان رضوي www.ferdowsiau.ac.ir
 68. بشاگرد هرمزگان 
   257. فريدن اصفهان www.reg.iaufr.ac.ir
 69. بم كرمان www.iaubam.ac.ir    258. فريمان خراسان رضوي www.fiau.ac.ir
 70. بناب آذربايجان شرقي www .bonabiau.ac.ir    259. فسا فارس www.iaufasa.ac.ir
 71. بندر انزلي گبلان www.Bandaranzaliiau.ac.ir    260. فلاورجان اصفهان www.iaufala.ac.ir
 72. بندر تركمن گلستان
   261. فومن و شفت گيلان www.fshiau.ac.ir/Default.aspx
 73. بندر جاسك هرمزگان www.jaskiau.ac.ir    262. فيروزآباد فارس www.iauf.ac.ir
 74. بندر خمير هرمزگان  www.iaubkh.ir    263. فيروزكوه تهران www.iaufb.ac.ir
 75. بندر دير  بوشهر  http://iaudayyer.ac.ir    264. قاينات خراسان جنوبي  www.iau-qaenat.ac.ir
 76. بندر عباس هرمزگان www .iauba.ac.ir    265. قائم شهر مازندران www.ghaemshahriau.ac.ir
 77. بندر كنگان بوشهر www kanganiau.ac.ir    266. قروه كردستان www.iaughorveh.ac.ir
 78. بندر گز گلستان www .bandargaziau.ac.ir    267. قره ضياالدين آذربايجان غربي www.iaughz.ac.ir
 79. بندر گناوه بوشهر www.iaugenaveh.ac.ir    268. قزوين قزوين www.qiau.ac.ir 
 80. بندر لنگه هرمزگان www .iaubl.ac.ir    269. قشم هرمزگان www.iauqeshm.ac.ir
 81. بواناب فارس
   270. قصر شيرين كرمانشاه  http://www.iau.ghasr.com
 82. بوشهر بوشهر www .iaubushehr.ac.ir    272. قم قم www .qom-iau.ac.ir
 83. بوكان آذربايجان غربي  www .iau-boukan.ac.ir    273. قوچان خراسان رضوي www.iauq.ac.ir
 84. بومهن تهران  www.m8.azad.ac.ir     274. قيروكارزين فارس www.iaughirokarzin.ac.ir
 85. بوئين زهرا قزوين www.buiniau.ac.ir    275. كازرون فارس www.Kau.ac.ir
 86. بهاباد يزد www.bahabadiau.ac.ir    276. كاشان اصفهان www .iaukashan.ac.ir
 87. بهار مركزي www.iaubah.ac.ir    277. كاشمر خراسان رضوي www.iaukashmar.ac.ir
 88. بهبهان خوزستان www .behbahaniau.ac.ir    278. كبودرآهنگ مركزي www.iauka.ac.ir
 89. بهرمان كرمان
   279. كرج البرز www.kiau.ac.ir
 90. بهشهر مازندران www.iaubs.ac.ir    280. كرد كوي گلستان www.kordkuy.iau.ac.ir
 91. بيجار كردستان www.iaubijar.ac.ir    281. كرمان كرمان www.Iauk.ac.ir
 92. بيضا فارس فارس www.biau.ac.ir    282. كرمانشاه كرمانشاه www.iauksh.ac.ir
 93. بيله سوار مغان اردبيل www.iaubsm.ac.ir    283. كلاله گلستان
 94. بين الملل خليج فارس خوزستان www iaupg.ir    284. كليبر آذربايجان شرقي www .iau-kaleybar.ac.ir
 95. بين المللي بندر انزلي گيلان http://intbaiau.ac.ir    285. كميجان مركزي www.komijaniau.ac.ir
 96. بين المللي جلفا آذربايجان شرقي www.iauj.ac.ir    286. كنگان كرمانشاه www.kanganiau.ac.ir
 97. بين المللي قشم  هرمزگان  www.iau-qeshmint.ac.ir    287. كنگاور كرمانشاه www.iaukangavar.ac.ir
 98. بين المللي كيش هرمزگان www.Iaukish.ir    288. كوار فارس www.kavariau.ac.ir
 99. بيرجند خراسان جنوبي www .iaubir.ac.ir    289. كوهبنان كرمان www.iaukoohbanan.ac.i
 100. پارس آباد مغان اردبيل www.iaupmogan.ac.ir    290. كوهدشت مركزي www.iaukoohdasht.ir
 101. پارسيان هرمزگان www.parsianiau.ac.ir    300. كهنوج كرمان www .kahnoojiau.ac.ir
 102. پرديس تهران www.Pardisiau.ac.ir    301. گاليكش گلستان www.galikeshiau.ac.ir
 103. پرند تهران www piau.ac.ir    302. گتوند خوزستان  http://iaugotvand.blagfa.com
 104. پيرانشهر آذربايجان غربي  www.piranshahr-iau.ac.ir    303. گچساران كهكيلويه و بوير احمد www.iaug.ac.ir
 105. تاكستان قزوين www .tiau.ac.ir    304. گراش فارس www.iaugerash.ac.ir
 106. تالش گبلان www.iautalesh.ac.ir    305. گرگان گلستان www .gorganiau.ac.ir
 107. تايباد خراسان رضوي www.taybad.ac.ir    306. گرمسار سمنان www.iau-garmsar.ac.ir
 108. تبريز آذربايجان شرقي www .iaut.ac.ir    307. گرمي اردبيل www.iaugermi.ac.ir
 109. تربت جام خراسان رضوي www .iautj.ac.ir    308. گلبهار خراسان رضوي
 110. تربت حيدريه خراسان رضوي www.torbath.ac.ir    309. گلپايگان اصفهان www.giau.ac.ir
 111. تركمانچاي آذربايجان شرقي
   310. گميشان گلستان www.gmniau.ac.ir
 112. تسوج آذربايجان شرقي www.iau-tasouj.ac.ir    311. گناباد خراسان رضوي www .iau-gonabad.ac.ir
 113. تفت يزد www taftiau.ac.ir    312. گناوه بوشهر www.iaugenaveh.ac.ir
 114. تفرش مركزي www .iautb.ac.ir    313. گنبد كاووس گلستان www.gonbadiau.ac.ir
 115. تكاب آذربايجان غربي  www.unvtakab.ir    314. گوگان آذربايجان شرقي www.iaugowgan.ac.ir
 116. تنكابن مازندران www.tonekaboniau.ac.ir    315. گيلان غرب كرمانشاه www .iauggh.ac.ir
 117. تويسركان مركزي www.toyserkaniau.ac.ir    316. لارستان فارس www.iaularestan.ac.ir
 118. تهران الكترونيكي تهران www.iauec.ac.ir    317. لامرد فارس www.iaulamerd.ac.ir
 119. تهران پزشكي تهران www.iautmu.ac.ir    318. لاهيجان گيلان www .liau.ac.ir
 120. تهران جنوب تهران www.azad.ac.ir    319. لشت نشا و زيبا كنار گيلان
 121. تهران دندانپزشكي تهران www.dentaliau.ac.ir    320. لنجان اصفهان www.iauln.ac.ir
 122. تهران شرق (قيام دشت) تهران www .qdiau.ac.ir    321. لنگرود گيلان www.iaul.ac.ir
 123. تهران شمال تهران www .iau-tnb.ac.ir    322. ماسال گيلان
 124. تهران علوم تحقيقات تهران www.srbiau.ac.ir    323. ماكو آذربايجان غربي  www .iaumaku.ac.ir
 125. تهران علوم دارويي تهران www.iaups.ac.ir    324. ماهان كرمان
 126. تهران غرب(سما) تهران www.wtiau.ac.ir    325. ماهشهر خوزستان www.mhriau.ac.ir
 127. تهران مركزي تهران www .iauctb.ac.ir    326. ماهنشان زنجان www.azad-mahneshan.ir
 128. تيران اصفهان www .iautiran.ac.ir    327. مباركه اصفهان www.mau.ac.ir
 129. جاجرم خراسان شمالي www.jajarmiau.ac.ir    328. محلات مركزي www.iaumahallat.ac.ir
 130. جاسب مركزي www.Iaujasb.ac.ir    329. محمودآباد مازندران www .iaumah.ac.ir
 131. جزيره هرمز هرمزگان  www.Iauhormoz.ac.ir    330. مراغه آذربايجان شرقي www.iau-maragheh.ac.ir
 132. جلفا آذربايجان شرقي www.iauj.ac.ir    331. مرند آذربايجان شرقي www.marandiau.ac.ir
 133. جم بوشهر www.jamiau.ac.ir    332. مرودشت فارس www .miau.ac.ir
 134. جناح هرمزگان 
   333. مريوان كردستان www iaumarivan.ac.ir
 135. جوشقان قالي اصفهان www.jau.blogfa.com    334. مسجد سليمان خوزستان www.iaumis.ac.ir
 136. جويبار مازندران www.jouybariau.ac.ir    335. مشكين شهر اردبيل www.meshkin-iau.ac.ir
 137. جوين خراسان رضوي www.Iau-jovein.ac.ir    336. مشهد خراسان رضوي www.mshdiau.ac.ir
 138. جهرم فارس www jia.ac.ir    337. ملارد تهران www.iaumalard.ac.ir
 139. جيرفت كرمان www.iauji.ac.ir    338. ملاير مركزي www.iau-malayer.ac.ir
 140. چابهار سيستان و بلوچستان www iauch.ir    339. ملكان آذربايجان شرقي www.malekaniau.ac.ir
 141. چالدران آذربايجان غربي 
   340. ممقان آذربايجان شرقي www.iaumamaghan.ac.ir
 142. چالوس مازندران www.iauc.ac.ir    341. مهاباد آذربايجان غربي www.iau-mahabad.ac.ir
 143. حاجي آباد هرمزگان www.iauha.ac.ir    342. مهاجران مركزي www .iaumohajeran.ac.ir
 144. خاتم يزد www.iaukhatam.ac.ir    343. مهدي شهر سمنان www.msh-iau.ac.ir
 145. خارك هرمزگان  www.iaukharg.ac.ir       344. مهران  ايلام
 146. خاروانا آذربايجان شرقي www.kharvana.marandiau.ac.ir    345. مهربان آذربايجان شرقي www.iaumehrban.ac.ir
 147. خاش سيستان و بلوچستان www iaukhash.ac.ir    346. مهردشت (دهق) اصفهان www.iaudehagh.ac.ir
 148. خامنه آذربايجان شرقي www.khamenehiau.ac.ir    347. مهريز يزد www.iaumehriz.ac.ir
 149. خدا آفرين آذربايجان شرقي
   348. مياندوآب آذربايجان غربي  www.iaum.ac.ir
 150. خدابنده زنجان www.khiau.ac.ir    349. ميانه آذربايجان شرقي www.m-iau.ac.ir
 151. خرامه فارس
   350. ميبد يزد www.maybodiau.ac.ir
 152. خرم آباد مركزي www.khoiau.ac.ir    351. ميمند فارس www.meymandiau.ac.ir
 153. خرمشهر خوزستان www.Iaukho.ac.ir    352. ميمه اصفهان www.iaumeymeh.ac.ir
 154. خسروشهر آذربايجان شرقي
   353. ميناب هرمزگان www.iauminab.ac.ir
 155. خفر فارس www.iaukhafr.ac.ir    354. مينودشت گلستان www.minoodashtau.ac.ir
 156. خلخال اردبيل www.Aukh.ac.ir    355. نائين اصفهان www.naeiniau.ac.ir
 157. خمين مركزي www .iaukhomein.ac.ir    356. نجف آباد اصفهان www.iaun.ac.ir
 158. خميني شهر اصفهان www.iaukhsh.ac.ir    357. نراق مركزي www.iau-naragh.ac.ir
 159. خنج فارس www.iaukhonj.ac.ir    358. نطنز اصفهان www.natanziau.ac.ir
 160. خوانسار اصفهان www.khansariau.ac.ir    359. نظرآباد البزز www.Naiau.ac.ir
 161. خورموج بوشهر www.iaukh.ac.ir    360. نقده آذربايجان غربي  www.iauna.ac.ir
 162. خوي آذربايجان غربي  www .iaukhoy.ac.ir    361. نكا مازندران www.iauneka.ac.ir
 163. داراب فارس www.Iaudarab.ac.ir    362. نور مازندران www.iaunour.ac.ir
 164. داريون فارس www.iaudariun.ac.ir    363. نورآباد ممسني فارس www.mamasaniiau.ac.ir
 165. دامغان سمنان www .damghaniau.ac.ir    364. نوشهر مازندران www.iauns.ac.ir
 166. درگز خراسان رضوي www .d-iau.ac.ir    365. نهاوند مركزي www.nahavandiau.ac.ir
 167. دره شهر ايلام www.iau-dar.ir    366. نهبدان خراسان جنوبي www.iauneh.ac.ir
 168. دزفول خوزستان www.iaud.ac.ir     367. ني ريز فارس www.Iauneyriz.ac.ir
 169. دشتستان بوشهر www.diau.ac.ir    368. نير  اردبيل
 170. دلوار بوشهر
   369. نيشابور خراسان رضوي www.iau-Neyshabur.ac.ir
 171. دلفان لرستان
   370. نيك آباد اصفهان www.iaunikabad.ac.ir
 172. دليجان مركزي www.iau-delijan.ac.ir    371. نيك شهر سيستان و بلوچستان www .nikshahriau.ac.ir
 173. دماوند تهران www.damavandiau.ac.ir    372. ورامين (پيشوا) تهران www.iauvaramin.ac.ir
 174. دورود مركزي www.iau-doroud.ac.ir    373. ورزقان آذربايجان شرقي www.iauv.ac.ir
 175. دولت آباد اصفهان www .iaudolatabad.ac.ir    374. هاديشهر آذربايجان شرقي www.iauhadishahr.ac.ir
 176. دهاقان اصفهان www .dehaghan.ac.ir    375. هرسين كرمانشاه http://iauharsin.ac.ir
 177. دهدشت كهكيلويه و بوير احمد www.iaudehdasht.ac.ir    376. هرمز هرمزگان www .iauhormoz.ac.ir
 178. دهلران ايلام www.iaudehloran.ac.ir    377. هرند اصفهان www.harandiau.ac.ir
 179. رامسر مازندران www.iauramsar.ac.ir    378. هريس آذربايجان شرقي www .herisiau.ac.ir
 180. رامهرمز خوزستان www iauramhormoz.ac.ir    379. هشتچين اردبيل
 181. رباط كريم  تهران www.rkiau.ac.ir    380. هشترود آذربايجان شرقي www hashtroodiau.ac.ir
 182. رزن همدان
   381. هشتگرد البرز www.hiau.ac.ir
 183. رشت گبلان www.iaurasht.ac.ir    382. همدان مركزي www .iauh.ac.ir
 184. رفسنجان كرمان www.iaurafsanjan.ac.ir    383. هنديجان خوزستان WWW.IAUHENDIJAN.AC.IR
 185. روانسر كرمانشاه www.iaurvs.ac.ir    384. هيدج زنجان www.iau-hidaj.ac.ir
 186. رودان هرمزگان  WWW.Roudaniau.ac.ir     385. ياسوج كهكيلويه و بوير احمد www.iauyasooj.ac.ir
 187. رودبار گبلان www.iauRoodbar.ac.ir    386. يزد يزد www .iauyazd.ac.ir
 188. رودسر و املش گيلان www raiau.ac.ir   189. رودهن تهران www .riau.ac.ir   190. زابل سيستان و بلوچستان www .iauzabol.ac.ir  تاریخ به روز رسانی:
1395/11/19
تعداد بازدید:
23990
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان ) مي باشد.
دانشگاه آزاد اسلامی  واحد اصفهان ( خوراسگان )
ورود اعضاء
بستن پنجره
Powered by DorsaPortal