بازديد هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي از جمهوري اوگاندا

بسمه تعالي

هيات رسمي اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي سوم شهريور ماه 1393در محل اين سفارت در كامپالا مورد استقبال گرم قائم مقام سفارت و رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كامپالا قرار گرفت و برنامه هاي سفر خود به جمهوري اوگاندا را تشريح نمود. شايان ذكر است در اين سفر آقايان دكتر سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي ودكتر احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در راس هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي به مدت 7 روز پتانسيل هاي آموزشي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اوگاندا و راهكارهاي تعامل في مابين را بررسي خواهند نمود.

ديدار هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي با رئيس دانشگاه ماكرره

امروز دوشنبه سوم شهريور ماه  93 13به گزارش مديريت بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان آقايان دكتر سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي ودكتر احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در راس هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي از دانشگاه ملي ماكرره بازديد كردند. در اين ديدار پروفسور جان سنتامو رياست دانشگاه ماكرره  ضمن خوش آمد گويي به هيات دانشگاه آزاد اسلامي موقعيت دانشگاه را تشريح و در خصوص امكانات دانشگاهي خود توضيحاتي را ايراد نمودند. و با توجه به اهداف اين ديدار در خصوص تقويت رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه خود با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي خواستار شدند..

در اين ديدار دكتر سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي ضمن ابراز خرسندي از حضور در دانشگاه ملي ماكرره ، امكانات و فعاليت هاي انجام شده را در خور تحسين دانستند و ضمن معرفي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري دنيا آمادگي مجموعه مطبوع خود را براي همكاري با دانشگاه ملي ماكرره اعلام نمود

در اين ديدار دكتر احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ضمن معرفي واحد اصفهان ، پتاتسيل همكاري را در خصوص رشته هاي دندانپزشكي، كشاورزي ، مهندسي معماري و عمران ، در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مشترك، برگزاري سمينارها ،تبادل استاد و دانشجو و تربيت مدرس و همچنين تامين لوازم و امكانات آموزشي تشريح نمودند. و از رئيس دانشگاه ملي ماكرره براي ديدار رسمي از واحد اصفهان دعوت بعمل آوردند.

شايان ذكر است در اين ديدارآقاي دكتر محمد احمد كيسوله سفير اوگاندا در تهران ، آقاي تقي زاده قائم مقام سفير ايران در كامپالا و آقاي دكتر اكبر توحيدلو رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كامپالا و آقاي كريس بوامباله كنسول سفارت اوگاندا در تهران و مهندس محمد حامد كياني امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي را همراهي نمودند.

 

 

بسمه تعالي

ديدار هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي با وزراي فرهنگ و كار و توسعه اجتماعي اوگاندا

امروز دوشنبه سوم شهريور ماه 1393 به گزارش مديريت بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان آقايان دكتر سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي ودكتر احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در راس هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي با وزراي كار و توسعه اجتماعي و همچنين فرهنگ ديدار نمودند. در اين ديدار آقاي مادادا سليمان وزير كار و توسعه اجتماعي ضمن تشريح وظايف وزارتخانه مطبوع خود در اوگاندا برنامه هايي در خصوص توانمند سازي دانشگاههاي اوگاندا در خصوص رشته هاي افزايش مهارت هاي اجتماعي و توسعه فرهنگي را خواستار شد . همچنين ايجاد فرهنگ سازي در افزايش راندمان فعاليت ها در زمينه كشاورزي، دندانپزشكي و توليدات سمعي و بصري را  از وظايف وزارتخانه خود اعلام كرد و در خصوص عملياتي نمودن اين نيازها در قالب تاسيس مدرسه آموزشي در كامپالا و همچنين برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مشترك را خواستار شد. همچنين همكاري در زمينه توليد و كاشت گياهان دارويي را با توجه پيگيري انجام شده در واحد اصفهان جهت استقرار شركت هاي دانش بنيان توليد و فرآوري و همچنين طب سنتي خواستار شد

در اين ديدار خانم ناكاداما وزير فرهنگ اوگاندا ضمن معرفي حوزه فعاليتي خود در افزايش و ارتقا سطح فرهنگ مردم كشورش در حوزه هاي گوناگون خواستار تاسيس دانشگاه در اوگاندا نمود. و آمادگي وزارت مطبوع خود را  جهت اعطاي زمين براي تاسيس مدرسه سما در اوگاندا اعلام نمود.

در اين ديدار دكتر سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي ضمن ابراز خرسندي از حضور در كشور اوگاندا، اوگاندا را كشور صاحب فرهنگ و داراي برنامه هاي مدون دانست و ضمن معرفي دانشگاه آزاد اسلامي ضمن معرفي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري دنيا ، در خصوص همراهي و هم گامي دانشگاه آزاد اسلامي در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و علوم انساني و تاسيس مدرسه  سما دانشگاه ازاد اسلامي اعلام آمادگي نمود.

در اين ديدار دكتر احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ضمن معرفي واحد اصفهان ، پتاتسيل همكاري را در خصوص رشته هاي دندانپزشكي، رشته هاي علوم انساني و همچنين طرح مبارزه با اعتياد، در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مشترك، برگزاري سمينارها و تاسيس مدرسه سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در كامپالا و همچنين توانايي شركت هاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد دانشگاه را جهت انجام فعاليت ها تشريح نمودند.  و همچنين بر اساس درخواست وزير كار و امور اجتماعي در مورد برنامه ريزي رفاه سالمندان درخواست مساعدت نمودند.   با توجه به تجارت ارزنده واحد در زمينه تاسيس مجتمع رفاهي سالمندان در قالب طرح تهيه شده توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در اختيار وزارت كار اجتماعي قرار گيرد و مساعدت در زمينه تاسيس سراي سالمندان

شايان ذكر است در اين ديدارآقاي دكتر محمد احمد كيسوله سفير اوگاندا در تهران آقاي دكتر اكبر توحيدلو رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كامپالا و مهندس محمد حامد كياني امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي را همراهي نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

ديدار هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي با رئيس مجلس اوگاندا

امروز دوشنبه سوم شهريور ماه 1393 به گزارش مديريت بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان آقايان دكتر سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي ودكتر احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در راس هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي با رئيس مجلس اوگاندا در محل پارلمان اين كشور ديدار كردند.

در اين ديدار خانم ربكا كاداگا رئيس مجلس اوگاندا ضمن خوش آمدگويي به هيات دانشگاه آزاد اسلامي خواستار افزايش مناسبات آموزشي في مابين كشورش و دانشگاه ازاد اسلامي گرديد.

در اين ديدار كه هيات مديره دانشگاه بوسوگا خانم كاداگا را همراهي نمودند ضمن تشريح رسالت دانشگاه خود در زمينه توسعه و بسط آموزش هاي كشاورزي جهت ترويج كشاورزي مدرن در اوگاندا خواستار تربيت مدرس و همچنين تبادل استاد با دانشگاه آزاد اسلامي شدند. و خواستار بازديد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان شدند.

در اين ديدار دكتر سيد جواد انگجي معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي ضمن ابراز خرسندي از حضور در پارلمان اوگاندا، و ضمن معرفي دانشگاه آزاد اسلامي ضمن معرفي دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص در خصوص همكاري متقابل با دانشگاه بوسوگا تاكيد نمودند.

در اين ديدار دكتر احمد علي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ضمن معرفي واحد اصفهان و امكانات آموزشي و پژوهشي دانشگاه در زمينه رشته هاي كشاورزي، پتاتسيل همكاري را در خصوص رشته هاي گوناگون كشاورزي در مقاطع مختلف تحصيلي و همچنين توانايي شركت هاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد دانشگاه را تشريح نمودند. و آمادگي دانشگاه خود را براي پذيرش هيات علمي و مربيان آن دانشگاه جهت آموزش در مقطع PHD را اعلام نمود و از اعضاي هيات رئيسه دانشگاه بوسوگا براي بازديد از واحد اصفهان دعوت بعمل آوردند.

شايان ذكر است در اين ديدارآقاي دكتر محمد احمد كيسوله سفير اوگاندا در تهران آقاي دكتر اكبر توحيدلو رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كامپالا و مهندس محمد حامد كياني امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي را همراهي نمودند. در اين ديدار خانم ربكا كاداگا رئيس مجلس اوگاندا ضمن خوش آمدگويي به هيات دانشگاه آزاد اسلامي خاستار افزايش مناسبات آموزشي في مابين كشورش و دانشگاه ازاد اسلامي گرديد.

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/12
تعداد بازدید:
448
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal