Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر
کارشناسی ارشد ناپیوسته
اصفهان (خوراسگان)-کد واحد 175- سال تحصیلی 1401-1400
نام دانشکدهکد رشتهنام رشته تحصیلی
پرستاری و مامایی 10405 پرستاری داخلی - جراحی
پرستاری و مامایی 10406 پرستاری سلامت جامعه
پرستاری و مامایی 10407 پرستاری کودکان
پرستاری و مامایی 10408 روان پرستاری
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21454 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21453 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21456 رفتار حرکتی - رشد حرکتی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 20736 روان شناسی ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21436 فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21435 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21455 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21440 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21421 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21443 مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21445 مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 21050 مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 21051 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 21042 مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 21041 مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتی
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 21255 مدیریت دولتی - مدیریت تحول
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 20958 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 20956 علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک
حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی 20957 علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی
دندانپزشکی 10115 زیست فناوری پزشکی
زبان های خارجی 20312 آموزش زبان انگلیسی
زبان های خارجی 20210 زبان شناسی - اجتماعی
زبان های خارجی 20214 زبان شناسی - محض
زبان های خارجی 20395 زبان و ادبیات فرانسه - ادبی
زبان های خارجی 20315 مترجمی زبان انگلیسی
علوم انسانی 21301 حسابداری
علوم انسانی 20805 حقوق جزا و جرم شناسی
علوم انسانی 20807 حقوق خصوصی
علوم انسانی 20454 فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی 21002 فلسفه
علوم انسانی 21274 مدیریت تکنولوژی - سیاست های تحقیق و توسعه
علوم انسانی 21365 مدیریت کسب و کار - بازاریابی
علوم انسانی 21335 مدیریت کسب و کار - مالی
علوم تربیتی و روانشناسی 21293 آموزش و بهسازی منابع انسانی
علوم تربیتی و روانشناسی 20603 برنامه ریزی درسی
علوم تربیتی و روانشناسی 20642 تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش
علوم تربیتی و روانشناسی 20733 روان شناسی بالینی
علوم تربیتی و روانشناسی 20741 روان شناسی صنعتی و سازمانی
علوم تربیتی و روانشناسی 20739 روان شناسی عمومی
علوم تربیتی و روانشناسی 20623 علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی
علوم تربیتی و روانشناسی 21212 مدیریت آموزشی
فنی و مهندسی 30115 ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
فنی و مهندسی 30431 علوم زمین - پترولوژی
فنی و مهندسی 30447 علوم زمین - چینه نگاری و دیرینه شناسی
فنی و مهندسی 30433 علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
فنی و مهندسی 30435 علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی
فنی و مهندسی 30445 علوم زمین -سنجش از دور زمین شناختی
فنی و مهندسی 21005 فلسفه هنر
فنی و مهندسی 40048 مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال
فنی و مهندسی 40055 مهندسی برق - سیستم های قدرت
فنی و مهندسی 40198 مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
فنی و مهندسی 40085 مهندسی برق-افرازه های میکرو نانوالکترونیک
فنی و مهندسی 40383 مهندسی عمران - زلزله
فنی و مهندسی 40392 مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
فنی و مهندسی 40436 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
فنی و مهندسی 41002 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
فنی و مهندسی 41044 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
فنی و مهندسی 60202 مهندسی معماری
کشاورزی و منابع طبیعی 50670 آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزی و منابع طبیعی 50209 حشره شناسی کشاورزی
کشاورزی و منابع طبیعی 50185 ژنتیک و به نژادی گیاهی
کشاورزی و منابع طبیعی 30338 شیمی - شیمی دارویی
کشاورزی و منابع طبیعی 30312 شیمی - شیمی معدنی
کشاورزی و منابع طبیعی 50118 علوم دامی - تغذیه دام
کشاورزی و منابع طبیعی 50180 علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای
کشاورزی و منابع طبیعی 50184 علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه
کشاورزی و منابع طبیعی 50181 علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
کشاورزی و منابع طبیعی 50182 علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی
کشاورزی و منابع طبیعی 50183 علوم و مهندسی باغبانی - سبزی ها
کشاورزی و منابع طبیعی 50418 علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
کشاورزی و منابع طبیعی 50426 علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
کشاورزی و منابع طبیعی 50415 علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
کشاورزی و منابع طبیعی 50417 علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
کشاورزی و منابع طبیعی 50634 علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست
کشاورزی و منابع طبیعی 21199 محیط زیست - آموزش محیط زیست
کشاورزی و منابع طبیعی 50144 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک - شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
کشاورزی و منابع طبیعی 50126 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
کشاورزی و منابع طبیعی 50145 مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی
کشاورزی و منابع طبیعی 50647 مدیریت و کنترل بیابان
کشاورزی و منابع طبیعی 50186 بیوتکنولوژی کشاورزی
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/05
تعداد بازدید:
4976
Powered by DorsaPortal