Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر
کارشناسی ارشد ناپیوسته
اصفهان (خوراسگان)-کد واحد 175- سال تحصیلی 1400-1399
نام دانشکدهکد رشتهنام رشته تحصیلی
پرستاری و مامایی 10405 پرستاری داخلی - جراحی
پرستاری و مامایی 10406 پرستاری سلامت جامعه
پرستاری و مامایی 10407 پرستاری کودکان
پرستاری و مامایی 10408 روان پرستاری
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21454 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگر ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21453 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21456 رفتار حرکتی - رشد حرکتی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 20736 روان شناسی ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21436 فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21435 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21455 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21440 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21421 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21443 مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 21445 مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی
زبان های خارجی 20312 آموزش زبان انگلیسی
زبان های خارجی 20395 زبان و ادبیات فرانسه-ادبی
زبان های خارجی 20389 زبانشناسی همگانی
زبان های خارجی 20315 مترجمی زبان انگلیسی
علوم انسانی 20454 فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی 21301 حسابداری
علوم انسانی 20805 حقوق جزا و جرم شناسی
علوم انسانی 20807 حقوق خصوصی
علوم انسانی 20958 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
علوم انسانی 20956 علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک
علوم انسانی 20957 علوم اقتصادی-بانکداری اسلامی
علوم انسانی 21002 فلسفه
علوم تربیتی و روانشناسی 21293 آموزش و بهسازی منابع انسانی
علوم تربیتی و روانشناسی 20603 برنامه ریزی درسی
علوم تربیتی و روانشناسی 20619 تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش
علوم تربیتی و روانشناسی 20733 روان شناسی بالینی
علوم تربیتی و روانشناسی 20741 روانشناسی صنعتی و سازمانی
علوم تربیتی و روانشناسی 20739 روانشناسی عمومی
علوم تربیتی و روانشناسی 20623 علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی
علوم تربیتی و روانشناسی 21212 مدیریت آموزشی
فنی و مهندسی 30115 ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
فنی و مهندسی 30431 علوم زمین- پترولوژی
فنی و مهندسی 30447 علوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسی
فنی و مهندسی 30433 علوم زمین- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
فنی و مهندسی 30435 علوم زمین- زمین شناسی زیست محیطی
فنی و مهندسی 30445 علوم زمین-سنجش از دور زمین شناختی
فنی و مهندسی 21005 فلسفه هنر
فنی و مهندسی 40048 مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال
فنی و مهندسی 40055 مهندسی برق - سیستم های قدرت
فنی و مهندسی 40198 مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
فنی و مهندسی 40085 مهندسی برق-افرازه های میکرو نانوالکترونیک
فنی و مهندسی 40383 مهندسی عمران - زلزله
فنی و مهندسی 40392 مهندسی عمران-مهندسی آّب و سازه های هیدرولیکی
فنی و مهندسی 40436 مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
فنی و مهندسی 41002 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
فنی و مهندسی 41044 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
فنی و مهندسی 60202 مهندسی معماری
کشاورزی و منابع طبیعی 50670 آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزی و منابع طبیعی 50209 حشره شناسی کشاورزی
کشاورزی و منابع طبیعی 50185 ژنتیک و به نژادی گیاهی
کشاورزی و منابع طبیعی 30338 شیمی-شیمی دارویی
کشاورزی و منابع طبیعی 30312 شیمی-شیمی معدنی
کشاورزی و منابع طبیعی 50118 علوم دامی - تغذیه دام
کشاورزی و منابع طبیعی 50180 علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای
کشاورزی و منابع طبیعی 50184 علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه
کشاورزی و منابع طبیعی 50181 علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
کشاورزی و منابع طبیعی 50182 علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی
کشاورزی و منابع طبیعی 50183 علوم و مهندسی باغبانی - سبزی ها
کشاورزی و منابع طبیعی 50418 علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
کشاورزی و منابع طبیعی 50426 علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
کشاورزی و منابع طبیعی 50415 علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
کشاورزی و منابع طبیعی 50417 علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
کشاورزی و منابع طبیعی 50634 علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست
کشاورزی و منابع طبیعی 21199 محیط زیست - آموزش محیط زیست
کشاورزی و منابع طبیعی 50144 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک-شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
کشاورزی و منابع طبیعی 50126 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
کشاورزی و منابع طبیعی 50145 مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی اراضی
کشاورزی و منابع طبیعی 50647 مدیریت و کنترل بیابان
کشاورزی و منابع طبیعی 50186 بیوتکنولوژی کشاورزی
مدیریت 21241 امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی
مدیریت 21240 امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی
مدیریت 21274 مدیریت تکنولوژی- سیاست های تحقیق و توسعه
مدیریت 21050 مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی
مدیریت 21051 مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
مدیریت 21042 مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی
مدیریت 21041 مدیریت دولتی - طراحی سازمانهای دولتی
مدیریت 21255 مدیریت دولتی - مدیریت تحول
مدیریت 21365 مدیریت کسب و کار - بازاریابی
مدیریت 21335 مدیریت کسب و کار - مالی
پردیس علوم و تحقیقات اصفهان-کد واحد 852- سال تحصیلی 1400-1399
نام دانشکدهکد رشتهنام رشته تحصیلی
زبان های خارجی 20311 زبان و ادبیات انگلیسی
علوم تربیتی و روانشناسی 21609 مشاوره-مشاوره مدرسه
فنی و مهندسی 60115 پژوهش هنر
فنی و مهندسی 41208 مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی
فنی و مهندسی 80101 مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی
فنی و مهندسی 80102 مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی
فنی و مهندسی 40111 مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/03
تعداد بازدید:
962
Powered by DorsaPortal