تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401
نیمسال اول 1402-1401
ثبت نام و انتخاب واحد رشته های غیر پزشکی 1401/06/12 لغایت 1401/06/24
ثبت نام و انتخاب واحد رشته های پزشکی 1401/06/12 لغایت 1401/06/24
شروع کلاس ها 1401/07/02
حذف و اضافه 1401/07/02 لغایت 1401/07/07
پایان کلاس رشته های غیر پزشکی 1401/10/22
پایان کلاس رشته های پزشکی 1401/10/29
برگزاری امتحانات رشته های غیر پزشکی 1401/10/24 لغایت 1401/11/06
برگزاری امتحانات رشته های پزشکی 1401/11/01 لغایت 1401/11/13
نیمسال دوم 1402-1401
ثبت نام و انتخاب واحد رشته های غیر پزشکی 1401/11/08 لغایت 1401/11/20
ثبت نام و انتخاب واحد رشته های پزشکی 1401/11/16 لغایت 1401/11/27
شروع کلاس رشته های غیر پزشکی 1401/11/23
شروع کلاس رشته های پزشکی 1401/11/29
حذف و اضافه رشته های غیر پزشکی 1401/11/23 لغایت 1401/11/27
حذف و اضافه رشته های پزشکی 1401/11/29 لغایت 1401/12/04
پایان کلاس رشته های غیر پزشکی 1402/03/25
پایان کلاس رشته های پزشکی 1402/04/01
برگزاری امتحانات رشته های غیر پزشکی 1402/03/27 لغایت 1402/04/08
برگزاری امتحانات رشته های پزشکی 1402/04/03 لغایت 1402/04/15
نیمسال تابستان 1402-1401
ثبت نام و انتخاب واحد 1402/04/17 لغایت 1402/04/22
شروع کلاس ها 1402/04/24
حذف و اضافه -
پایان کلاس 1402/05/26
برگزاری امتحانات 1402/05/28 لغایت 1402/06/02

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/04
تعداد بازدید:
28309
Powered by DorsaPortal