دكتر ميرزاده تاكيد كرد: دانشگاه آزاد اسلامي به هيچ وجه زير بار كار غيراستاندار علمي نمي رود / اجراي طرح هاي شفا، ساها و سامانه آزاد اكسپو بايد به شاخصي براي اقتصاد مقاومتي، ارتقاي واحدها و اعضاي هيات علمي تبديل شود
دكتر ميرزاده در پايان شست هماهنگي و پايش امور استان ها تأكيد كرد: توسعه طرح هاي شفا، ساها و سامانه آزاد اكسپو بايد در دستور كار واحدهاي دانشگاهي قرار گيردتا به عنوان يكي از منابع ايجاد درآمدهاي غيرشهريه اي به كار رود و به شاخصي براي ارتقاي واحدها و اعضاي هيات علمي تبديل شود.
دكتر ميرزاده تاكيد كرد:

دانشگاه آزاد اسلامي به هيچ وجه زير بار كار غيراستاندار علمي نمي رود / اجراي طرح هاي شفا، ساها و سامانه آزاد اكسپو بايد به شاخصي براي اقتصاد مقاومتي، ارتقاي واحدها و اعضاي هيات علمي تبديل شود

تصوير مطلب دانشگاه آزاد اسلامي به هيچ وجه زير بار كار غيراستاندار علمي نمي رود / اجراي طرح هاي شفا، ساها و سامانه آزاد اكسپو بايد به شاخصي براي اقتصاد مقاومتي، ارتقاي واحدها و اعضاي هيات علمي تبديل شود

    دكتر ميرزاده در پايان شست هماهنگي و پايش امور استان ها تأكيد كرد: توسعه طرح هاي شفا، ساها و سامانه آزاد اكسپو بايد در دستور كار واحدهاي دانشگاهي قرار گيردتا به عنوان يكي از منابع ايجاد درآمدهاي غيرشهريه اي به كار رود و به شاخصي براي ارتقاي واحدها و اعضاي هيات علمي تبديل شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده در ششمين نشست هماهنگي و پايش امور استان ها با ارائه جمع بندي از مباحث مطرح شده در جلسه گفت: اين مباحث دسته بندي شده و مصوبات اين جلسه در آينده نزديك اجرايي و عملي خواهد شد.

در دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه كيفي هيچ راهي جز مأموريت گرايي و توسعه اقتصاد دانش بنيان نداريم

ميرزاده با تأكيد مجدد بر توسعه اقتصاد دانش بنيان تصريح كرد: تمامي گزينه ها در دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه دانشگاه منجر به توسعه اقتصاد دانش بنيان خواهد شد. ما در دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه كيفي هيچ راهي جز مأموريت گرايي و توسعه اقتصاد دانش بنيان نداريم. بنابراين اين مسئله بايد جزو ضرورت ها ي برنامه سال جاري واحدهاي دانشگاهي قرار گيرد، چرا كه واحدهاي دانشگاه براي بقا و افزايش كارايي خود نمي توانند با توجه به كاهش جمعيت دانشجويي و وجود 2300 دانشگاه رقيب روي پذيرش دانشجو حساب باز كنند.

وي با بيان اينكه واحدهاي موفقي از نظر اقتصادي در دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد، از روساي دانشگاه آزاد اسلامي استان خواست با انتقال تجربيات، در توسعه تمامي واحدهاي دانشگاه در زمينه اقتصادي كوشا باشند و برنامه اي براي بازديد روساي واحدها از واحدهاي موفق ترتيب دهند.

ميرزاده با تأكيد بر اينكه امكانات دانشگاه آزاد اسلامي بايد در دسترس همگان قرار گيرد، گفت: توسعه طرح هاي شفا، ساها و سامانه آزاد اكسپو بايد در دستور كار واحدهاي دانشگاهي قرار گيردتا به عنوان يكي از منابع ايجاد درآمدهاي غيرشهريه اي و شاخص اقتصاد مقاومتي و ارتقاي واحدها و اعضاي هيات علمي تبديل شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه اظهار داشت: دوره هاي آموزشي كاربردي كوتاه مدت مي تواند به يك منبع درآمد براي دانشگاه تبديل شود. برهمين اساس اجراي اين دوره ها در واحدها بايد با جديت دنبال شود.

وي خطاب به روساي دانشگاه آزاد اسلامي مراكز استان با بيان اينكه تا كنون 335 واحد دانشگاهي به اتوماسيون اداري متصل شده اند، گفت: تمام واحدهاي باقي مانده دانشگاهي بايد تا پايان بهار به اتوماسيون اداري متصل شده و كميسيون هاي نظارت را فعال كنند تا از وضعيت عملكرد واحدها به هيات امنا گزارش ارائه دهند.

دكتر ميرزاده با اشاره به تبديل احكام سرپرستي روساي واحدها گفت: ‌اين موضوع بايد ظرف چند ماه آينده اجرايي شده و احكام از سرپرستي به رياست تبديل شوند.

وي با بيان اينكه واحد الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي از واحدهاي موفق است، اظهار داشت: در نظر داريم از اين واحد براي كارهاي بين المللي و جذب دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور، استفاده كنيم. همچنين كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي كه فرصت حضور در كلاس درس را ندارند، مي توانند با ثبت نام در اين واحد، ادامه تحصيل دهند.

تاسيس پژوهشكده مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در آينده نزديك

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه پژوهشكده مركزي اين دانشگاه به زودي تاسيس خواهد شد، گفت: همكاران ممتاز و همچنين شبكه هاي آزمايشگاهي در حال شناسايي براي تاسيس اين پژوهشگاه هستند كه ارتباط مستقيم با واحدهاي دانشگاهي دارد. به اين ترتيب ظرفيتي ايجاد مي شود تا هم‌افزايي و ارتباط صنعت و دانشگاه از طريق شبكه اي در كنار شبكه آموزشي دانشگاه براي توسعه اقتصاد دانش بنيان حاصل شود.

وي افزود: درخصوص بحث آموزش نيز بايد برنامه ريزي هايي صورت گيرد تا مجموعه دانشجويان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي به سمت توسعه اقتصاد دانش بنيان حركت كنند.

دكتر ميرزاده با اشاره به افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: با توجه به اين افزايش حقوق ها، انتظار مي رود واحدها داراي اساتيد تمام وقت باشند تا به توسعه كيفي دانشگاه كمك كنند.

وي با بيان اينكه در دانشگاه آزاد اسلامي مسئوليت مشترك وجود دارد، گفت: در اين دانشگاه تك‌تك كارمندان و اعضاي هيات علمي مسئولند و بايد به مجموعه كمك كنند تا اين دانشگاه ارتقا پيدا كند و اين يعني مديريت مشاركتي.

ايجاد رشته هاي جديد، چندنظمي و پرجاذبه در دانشگاه آزاد اسلامي

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با تأكيد بر ايجاد رشته هاي جديد، چندنظمي و پرجاذبه در دانشگاه آزاد اسلامي گفت: بايد اين رشته هاي جديد مطابق با استانداردهاي علمي و نيازهاي كشور تأسيس شود چرا كه دانشگاه با اين موضوعات است كه مي تواند سرافراز، زنده و شاداب بماند.

توليدات فرهنگي دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي

دكتر ميرزاده با اشاره به توليدات و محصولات فرهنگي دانش بنيان گفت: در سال جاري از معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه خواسته شده تا با همكاري معاونت برنامه ريزي، با تشكيل كارگروهي تخصصي، كار توليدات فرهنگي دانش بنيان كه هم موضوع اقتصادي و هم فرهنگي است، دنبال شود.

وي خاطرنشان كرد: رئيس جمهور موافقت كرده كه طرح آمايش دانشگاه آزاد اسلامي نيز مانند طرح آمايش وزارت بهداشت و وزارت علوم، براي تصويب در دستوركار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد كه در نتيجه يك برنامه 10 ساله مدون و مشخص با نگاه آمايشي براي دانشگاه آزاد اسلامي خواهيم داشت.

ميرزاده جذب اساتيد خارجي، ثبت اختراعات بين المللي، تشكيل منظم جلسات شوراي اقتصاد دانش بنيان و مستندسازي املاك واحدها را از ضرورت هاي برنامه هاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد.

وي با اشاره به مميزي رشته ها و رعايت استانداردهاي آموزشي خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي به هيچ وجه زير بار كار غيراستاندارد ش علمي نمي رود.

ممنوعيت هر نوع استخدامي به جز جذب هيات علمي با درجه دكتري، در دانشگاه آزاد اسلامي

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي از معاونان خواست كه جلسات مستمري با روساي واحدها در تهران يا استان ها داشته باشند تا مشكلات واحدها هرچه سريع تر رفع شود.

ميرزاده تأكيد كرد: هر نوع استخدامي به جز جذب هيات علمي با درجه دكتري، در دانشگاه آزاد اسلامي ممنوع است.

وي با تاكيد بر اينكه در دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجو عامل اصلي تاسيس دانشگاه است، گفت: دانشجويان بايد توسط كارمندان دانشگاه مورد تكريم قرار گيرند و رفع مشكلات آنها در اولويت امور كاركنان باشد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: بايد در دانشگاه آزاد اسلامي كنسرسيوم هاي پژوهشي براي موضوعات تخصصي كه واحدها به طور موازي كار مي كنند، تشكيل شود تا هم‌افزايي به وجود آيد.

وي همچنين از روساي واحدها خواست كه براي تكريم مقام شهيد، از خانواده هاي دانشجويان مدافع حرم دلجويي كرده و ارتباط مستمر با آنها داشته باشند.

تاریخ:
1395/01/21
تعداد بازدید:
37
منبع:
Powered by DorsaPortal