دكتر ميرزاده طي بخشنامه اي تاكيد كرد: كشت گلخانه اي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي براي توليد محصولات كشاورزي مورد نياز كشور
دكتر ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي طي ابلاغ بخشنامه اي تاكيد كرد: در راستاي تامين درآمدهاي غير شهريه اي و نقد كردن امكانات معطل دانشگاه، واحدهاي دانشگاهي آزاد اسلامي در اراضي طرح شفا يا اراضي مازاد خود كه داراي آب براي كشت و زرع هستند هرچه سريعتر نسبت به كشت گلخانه اي براي توليد محصولات كشاورزي مورد نياز كشور اقدام كنند.
دكتر ميرزاده طي بخشنامه اي تاكيد كرد:

كشت گلخانه اي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي براي توليد محصولات كشاورزي مورد نياز كشور

تصوير مطلب كشت گلخانه اي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي براي توليد محصولات كشاورزي مورد نياز كشور

دكتر ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي طي ابلاغ بخشنامه اي تاكيد كرد: در راستاي تامين درآمدهاي غير شهريه اي و نقد كردن امكانات معطل دانشگاه، واحدهاي دانشگاهي آزاد اسلامي در اراضي طرح شفا يا اراضي مازاد خود كه داراي آب براي كشت و زرع هستند هرچه سريعتر نسبت به كشت گلخانه اي براي توليد محصولات كشاورزي مورد نياز كشور اقدام كنند.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، در بخشنامه دكتر حميد ميرزاده به روساي واحدهاي مراكز استان (دبيران هيات هاي امناي استان ها)، واحدهاي جامع مستقل روساي واحدها و مراكز آموزشي و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامي آمده است:

با توجه به بند 5 مصوبه 7/11/94 هيات امناي مركزي بر اساس پيشنهاد رئيس محترم هيات امنا و در راستاي تامين درآمدهاي غير شهريه اي و نقد كردن امكانات معطل دانشگاه مقرر شد واحدهاي دانشگاهي آزاد اسلامي در اراضي طرح شفا يا اراضي مازاد خود كه داراي آب براي كشت و زرع هستند هرچه سريعتر نسبت به كشت گلخانه اي براي توليد محصولات كشاورزي مورد نياز كشور اقدام كنند. بر اين اساس لازم است نسبت به تهيه طرح علمي با مشورت نخبگان اين رشته با مشاركت اساتيد، فارغ التحصيلان دانشگاه و بخش خصوصي از متخصصين اين رشته اقدام و نسبت به تصويب طرح در شوراي اقتصاد دانش بنيان و كميسيون دائمي هيات امناي استان و تشكيل شركت دانش بنيان كشت محصولات گل خانه اي اقدام و نتيجه پيشرفت كار را با جزئيات امر به اين جانب اعلام فرمايند.

حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

تاریخ:
1394/11/18
تعداد بازدید:
143
منبع:
Powered by DorsaPortal