معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي تشريح كرد جزييات بخشنامه پرداخت تسهيلات بانك ملي به كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر مرتضي احساني معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهيلات بانك ملي به كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: در خصوص ابلاغ تفاهمنامه منعقده بين دانشگاه آزاد اسلامي و بانك ملي ايران و الحاقيه مورخ 1394/09/17 دستور العمل اجرايي بهره برداري از تسهيلات، شرايط و ضوابط مندرج در تفاهم نامه اعلام شد.

 

معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي تشريح كرد

جزييات بخشنامه پرداخت تسهيلات بانك ملي به كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

تصوير مطلب جزييات بخشنامه پرداخت تسهيلات بانك ملي به كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

بخشنامه پرداخت تسهيلات بانك ملي به كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر مرتضي احساني معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهيلات بانك ملي به كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: در خصوص ابلاغ تفاهمنامه منعقده بين دانشگاه آزاد اسلامي و بانك ملي ايران و الحاقيه مورخ 1394/09/17 دستور العمل اجرايي بهره برداري از تسهيلات، شرايط و ضوابط مندرج در تفاهم نامه اعلام شد.

وي تاكيد كرد: دانشگاه در مورد وام هاي كاركنان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان صرفا به عنوان معرف بوده و تعهدات لازم، جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي در چارچوب اين بخشنامه توسط بانك عامل از متقاضيان اخذ مي شود.

احساني در خصوص جزئيات تسهيلات كاركنان و اعضاي هيات علمي، گفت: كاركنان رسمي حداكثر تا مبلغ 400 ميليون ريال، كاركنان قراردادي حداكثر تا مبلغ 200 ميليون ريال، اعضاي هيات علمي تمام وقت حداكثر تا مبلغ 600 ميليون ريال و اعضاي هيات علمي نيمه وقت حداكثر تا مبلغ 300 ميليون ريال مي توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: براي دريافت تسهيلات كاركنان ضمانت دو نفر از كاركنان رسمي يا اعضاي هيات علمي دانشگاه الزامي، و براي دريافت تسهيلات اعضاي هيات علمي نيز ضمانت دو نفر از اعضاي هيات علمي رسمي دانشگاه الزامي است.

وي با بيان اينكه واحدها و مراكز دانشگاهي بايد حداكثر تا تاريخ 1394/10/30 نسبت به تحويل فرم هاي استعلام وضعيت حقوق و مزاياي كاركنان و فرم درخواست تسهيلات بانكي اعضاي هيات علمي واجد شرايط به اداره كل تسهيلات اعتباري و صندوق رفاه دنشجويان اقدام كنند؛ گفت: بديهي است اولويت پرداخت تسهيلات به پرونده هاي واصله تا تاريخ مذكور است و سقف تسهيلات پرداختي متناسب با خالص دريافتي ماهانه محاسبه مي شود بنابراين ميزان بازپرداخت اقساط نبايد از دو سوم حقوق و مزاياي متقاضي بيشتر شود.

احساني با بيان اينكه پرداخت و اعطاي تسهيلات خريد مسكن اعتبارات داخلي دانشگاه، مختص كاركنان تمام وقت رسمي است، اظهار داشت: اين موضوع و ساير تسهيلات اعطايي توسط بانك ها كه در طول مدت تفاهم نامه ممكن است تصويب شود هيچ گونه ارتباطي به موضوع اين تفاهم نامه نداشته و كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه علاوه بر تسهيلات فوق مي توانند از اين دسته از تسهيلات نيز بهره مند شوند.

معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي خاطر نشان كرد: اعضاي هيات علمي كه قبلا از اين تسهيلات بانكي براي خريد يا ساخت مسكن استفاده كرده اند چنانچه 10 سال از تاريخ دريافت اين تسهيلات گذشته و يا تسويه حساب كرده باشند مي توانند از اين تسهيلات بانكي (يك ميليارد ريالي) بهره مند شوند.

مدارك و مستندات مورد نياز جهت دريافت تسهيلات كاركنان و اعضاي هيات علمي

وي در خصوص مدارك و مستندات مورد نياز جهت دريافت تسهيلات كاركنان و اعضاي هيات علمي، گفت: تكميل فرم استعلام حقوق و مزايا، گواهي كسر از حقوق، تكميل فرم افتتاح حساب توسط وام گيرنده، تكميل و امضاء قرارداد بانكي توسط وام گيرنده و ضامنين، كپي آخرين حكم كارگزيني وام گيرنده و ضامنين برابر اصل، كپي آخرين فيش حقوقي وام گيرنده و ضامنين برابر اصل، كپي شناسنامه وام گيرنده ( 2سري) برابر اصل، كپي كارن ملي وام گيرنده ( 2 سري) برابر اصل، كپي كارت ملي ضامنين (1 سري) برابر اصل، كپي شناسنامه ضامنين(1سري ) برابر اصل و پرداخت 200 هزار ريال توسط متقاضي جهت تشكيل پرونده (صدور كارت بانكي و باطل كردن تمبر و افتتاح حساب) مدارك لازم براي دريافت اين تسهيلات است.

احساني افزود: كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه براي دريافت فرم ها و مدارك و مستندات مربوط به افتتاح حساب، قرارداد بانكي و ساير فرم هاي مربوطه مي توانند به سايت معاونت اداري و مالي بخش اخبار – حوزه معاونت اداري و مالي مراجعه كنند.

جزئيات تسهيلات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي

احساني در ادامه در خصوص تسهيلات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي، خاطر نشان كرد: دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه، بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقده مي توانند مطابق با سهميه تعيين شده علاوه بر استفاده از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان واحد، از تسهيلات بانكي كه به عنوان كمك هزينه شهريه تحصيلي دانشجويان بوده و به حساب واحد دانشگاهي مربوطه واريز مي شود بهره مند شوند.

معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه دانشگاه صرفا به عنوان معرف است كليه مراحل تكميل پرونده، افتتاح حساب و ارائه تضمين مربوطه بايد توسط دانشجوي واجد شرايط انجام شود، گفت: دانشجويان مقطع دكتري حداكثر تا مبلغ 100 ميليون ريال، دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد حداكثر تا مبلغ 50 ميليون ريال و دانشجويان مقطع كارشناسي حداكثر تا مبلغ 25 ميليون ريال مي تواند از اين تسهيلات استفاده كنند.

وي با تاكيد بر اينكه با توجه به محدوديت براي معرفي دانشجويان، هر دانشجو در طول تحصيل فقط يكبار مي توانند از تسهيلات فوق استفاده كنند، اظهار داشت: دانشجويان ترم اول و دانشجوياني كه در سال گذشته از محل تسهيلات اعطايي بانك ملي دانشگاه استفاده كرده اند، مشمول اين بخشنامه نمي شوند.

جزئيات تسهيلات خريد، احداث يا تكميل پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي

احساني همچنين در ادامه در خصوص تسهيلات خريد، احداث يا تكميل پروژه هاي عمراني دانشگاه، گفت: كليه واحدها و مراكز دانشگاهي كه قصد استفاده از تسهيلات بانكي جهت خريد، احداث يا تكميل پروژه هاي عمراني خود را دارند جهت دريافت تسهيلات بانكي مي توانند اقدام كنند.

وي در خصوص مراحل لازم جهت اخذ تسهيلات واحدهاي دانشگاهي، گفت: اخذ تاييديه رياست عالي دانشگاه، اقدام واحد دانشگاهي نسبت به اعلام نياز و برآورد كل هزينه هاي پروژه و اخذ تاييديه هيات امناي استاني، اقدام كميسيون معاملات هيات امناي استاني با بررسي توان واحد يا مركز در اجرا، بازپرداخت اقساط و تامين 30 درصد از هزينه هاي كل پروژه، اخذ مصوبه كميسيون معاملات مربوطه، تاييد توان بازپرداخت اقساط توسط اداره كل امور مالي دانشگاه، اخذ گواهي از بانك مبني بر نداشتن اقساط معوقه، تامين 30 درصد از هزينه كل پروژه و داشتن حداقل 70 درصد مبلغ تسهيلات درخواستي در حساب جاري واحد، تعهد هيات امنا مبني بر بازپرداحت اقساط، تاييد هزينه اجراي پروژه بر اساس برآورد معاونت عمران سازمان مركزي، تاييد رئيس واحد ميني بر پرداخت اقساط، اخذ تصوير شناسنامه و كارت ملي رئيس واحد، تاييديه مانده حساب بانكي و موجودي حساب جاري واحد در بانك ملي و ساير بانك ها به تاريخ روز، تشكيل پرونده تسهيلاتي، اخذ مصوبه بانكي و صدور تضمين نامه و معرفي نامه رئيس واحد جهت عقد قرارداد با بانك از اقدامات لازم واحدهاي دانشگاهي براي دريافت اين تسهيلات است.

معاون اداري و مالي دانشگاه با بيان اينكه در اين بخشنامه بندي نيز مربوط به تسهيلات خريد تجهيزات است، گفت: كليه واحدها و مراكزي كه جهت بهره برداري از ساختمان هاي احداثي نياز به تامين تحهيزات و دريافت تسهيلات بانكي دارند، مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه شرايط لازم براي پرداخت اين تسهيلات در بخشنامه موجود است.

لازم به ذكر است، پيرو توافق با بانك ملي پرداخت وام ها در تمامي استان ها قابل انجام بوده و كاركنان و اعضاي هيات علمي به سهولت مي توانند وام هاي مورد نياز را از استان محل اقامت خود دريافت كنند.

 

تاریخ:
1394/10/23
تعداد بازدید:
685
منبع:
Powered by DorsaPortal