دكتر علوي فاضل خبر داد: مصوبه قانوني رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد
نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه قانوني رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي را به وزير علوم و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ كرد.
دكتر علوي فاضل خبر داد:

مصوبه قانوني رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد

تصوير مطلب مصوبه قانوني رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد

    نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه قانوني رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي را به وزير علوم و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ كرد.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر مجتبي علوي فاضل رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي درخصوص تصويب رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه لازم الاجرا بودن آن در آذرماه سال 93 مجدداً توسط معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد، تصويب قانوني رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي را برعهده كميته سه نفره اي قرار داده است.

وي افزود: اين كميته بر اساس آيين نامه اجرايي قانون مذكور كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده، متشكل از نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئيس كميته، نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نماينده دانشگاه آزاد اسلامي است.

علوي فاضل با اشاره به مراحل تصويب رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: بر اساس قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن، تقاضاي تصويب رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي ابتدا به دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود و در صورت عدم پاسخ يا اعلام نقص در پرونده هاي ارسالي، موضوع تصويب رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي توسط كميته سه نفره اي با تركيب فوق الذكر بررسي و نتايج اين كميته توسط رئيس كميته كه نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، به رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و وزير علوم ابلاغ مي شود.

دكتر مجتبي علوي فاضل نماينده دانشگاه آزاد اسلامي در كميته سه نفره تصويب رشته هاي اين دانشگاه با اشاره به برنامه دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس اسناد بالادستي نظام و منويات مقام معظم رهبري، در خصوص برنامه توسعه تحصيلات تكميلي دانشگاه از سال 92 گفت: بر اساس قانون، دانشگاه آزاد اسلامي از سالهاي قبل درخواست تصويب هزاران رشته به ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري را به وزارت علوم ارسال كرد و حق قانوني و انتظار بجاي اين دانشگاه است كه در مورد علت عدم رسيدگي و عدم توجه به درخواست هاي اين دانشگاه توسط وزارت علوم پيگيري كند.

وي افزود: با آغاز فعاليت مديريت جديد دانشگاه و بر اساس قانون، مطالبه اقدام بي طرفانه و قانوني تصويب رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي با وزارت علوم مطرح شد و وزير و سرپرست سابق وزارت علوم، در چندين جلسه، قول تسريع در انجام وظايف دفتر گسترش و تصويب رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي را دادند و كميته مشتركي از مسئولان آموزشي وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامي براي تسريع در اين كار تشكيل شد كه ضمن تصويب تعداد پذيرش در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد در سال 93 مقرر شد تا پايان شهريورماه 93 تصويب رشته ها انجام شود كه متاسفانه اين كار انجام نشد.

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي عدم انجام وظايف قانوني توسط متولي امر و رسانه اي شدن موضوع رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي را عامل ورود كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موضوع دانست و گفت: با تشكيل چندين جلسه، مقرر شد كميته 5 نفره مشتركي تا پايان ارديبهشت ماه 94 تصويب رشته ها را به پايان برساند و بر اساس ابلاغ رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي، علاوه بر دانشگاه آزاد سلامي، وضعيت دانشگاه پيام نور، علمي كاربردي و موسسات غيرانتفاعي نيز بررسي و گزارش شود.

وي افزود: اين بار هم دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت يك ماه تمامي مشخصات اساتيد تك تك رشته هاي كارشناسي ارشد و دكتري را در بيش از 70هزار ركورد و بالغ بر 5 هزار صفحه به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ارسال كرد. دانشگاه آزاد اسلامي همواره پاسخگوي متوليان امر بوده ولي متاسفانه تاكنون هيچ نتيجه اي از ارزيابي ساير دانشگاهها ارائه نشده است.

علوي فاضل اظهار داشت: با پايان مهلت مقرر و عدم اتمام كار، موضوع مجدداً در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح و مقرر شد چنانچه نقصي در پرونده رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد، تا شهريور 95 برطرف شود.

وي به تأكيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر توسعه تحصيلات تكميلي اشاره كرد و افزود: اجراي قانون تصويب رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي، به عنوان راهكار قانوني لازم الاجرا، بارها توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد تأكيد و پيگيري قرار گرفت و 242 نماينده مجلس طي نامه اي به رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، اجراي اين قانون را خواستار شدند.

وي افزود: اين كميته با دعوت از اعضا تشكيل شد و به درخواست تصويب رشته هاي واحدهاي دانشگاهي كه در وزارت علوم معطل مانده بودند و تعدادي كه در پرونده هايشان نقايصي وجود داشت، رسيدگي كرد و با در نظر گرفتن استانداردهاي آموزشي، رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي را با اكثريت آرا تصويب كرد.

وي در رابطه با تشكيل جلسات كميته سه نفره بر اساس قانون مصوب مجلس گفت: 6 دعوتنامه براي وزير علوم ارسال شد كه در پاسخ به ششمين دعوتنامه، جلسه اي با حضور وزير علوم، معاون آموزشي و مديركل حوزه وزارتي وزارت علوم با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و معاونان آموزشي و سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل شد و تا پايان آبان ماه فرصت مجددي براي رسيدگي به تصويب رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي در نظر گرفته شد.

وي افزود: در بيش از دو ماه، تنها يك جلسه كميته پنج نفره در وزارت علوم تشكيل شد و حتي مصوبات قبلي رشته ها هم ابلاغ نشد و تا پايان آبان ماه هيچ نتيجه جديدي بدست نيامد لذا با توجه به اعلام زمان بندي ثبت نام داوطلبان آزمون هاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه آزاد اسلامي از 16 آذر و لزوم انتشار دفترچه هاي آزمون، رئيس كميته سه نفره كه طبق قانون نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، مصوبه رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي را به رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و وزير علوم ابلاغ كرد و مطابق اين ابلاغ قانوني و رسمي، كليه رشته هايي كه مصوبه قانوني آنها ابلاغ شده، به عنوان رشته هاي مصوب در دفترچه هاي آزمون درج شده است.

علوي فاضل با اشاره به تاريخچه تصويب رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در حال حاضر براساس آمار موجود در دانشگاه آزاد اسلامي، حدود 4هزار رشته محل از سالهاي گذشته داراي مصوبه كميته سه نفره قانون تصويب رشته ها هستند و بيش از 17هزار رشته محل مصوبه از شوراي گسترش وزارتخانه هاي علوم و بهداشت دارند و با ابلاغ اين مصوبه جديد، حدود 28هزار رشته محل مصوب در دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد.

وي از همه مسئولان خواست پايبند قانون بوده و با قوانين برخورد گزينشي نكنند و اگر قانوني برخلاف ميل و نظر شخصي آنهاست، باز هم به آن احترام بگذارند.

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي، با اشاره به دستور رئيس دانشگاه اظهار داشت: علاوه بر پيگيري رسيدگي به پرونده رشته ها براي تصويب از طريق مجاري قانوني، مميزي كيفيت رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي طي دو ماه با بيش از 3هزار نفرساعت كار كارشناسي توسط سازمان مركزي دانشگاه انجام شده است و ملاك پذيرش دانشجو داشتن مصوبه و نتيجه مميزي رشته است.

وي افزود: بر اين اساس امسال ممكن است ادامه پذيرش برخي رشته محل ها منوط به تأييد نهايي مميزي آنها شود و واحدهاي دانشگاهي فرصت دارند تا اول شهريورماه سال 95 نسبت به ارتقاي استاندارد مورد نظر سازمان مركزي اقدام كنند تا در پذيرش سال 95 قرار گيرند.

علوي فاضل آمادگي كميته مميزي و ارزيابي رشته هاي دانشگاه آزاداسلامي را براي انتقال تجارب و همكاري با وزارت علوم براي اجراي دستور رياست جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه مميزي و ارزيابي رشته هاي ساير دانشگاهها، موسسات و مراكز آموزش عالي اعلام كرد.

دكتر علوي فاضل اظهار اميدواري كرد با تحقق كامل بومي گزيني و گسترش عدالت آموزشي در كشور، هيچ طالب علمي براي ادامه تحصيل از كشور خارج نشده و توفيق يابيم بنا به فرمايش مقام معظم رهبري، يكي از زمينه هاي نفوذ دشمنان در كشور را كنترل كنيم.

تاریخ:
1394/09/08
تعداد بازدید:
242
منبع:
Powered by DorsaPortal