فروغي:نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه آموزش عالي و تربيت متخصصين مورد نياز كشور بي بديل است
روابط عمومي و اطلاع رساني: نخستين جلسه شوراي اداري و مالي استان اصفهان با حضور احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان تشكيل شد.

 

فروغي:

نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه آموزش عالي و تربيت متخصصين مورد نياز كشور بي بديل است

روابط عمومي و اطلاع رساني: نخستين جلسه شوراي اداري و مالي استان اصفهان با حضور احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان تشكيل شد.
در ابتداي اين جلسه، فروغي دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با تاكيد بر ضرورت امكان دسترسي آسان واحدهاي دانشگاهي به شورا و ارتباط مستمر ميان واحدها و شوراي تخصصي اداري و مالي گفت: نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه آموزش عالي و تربيت متخصصين مورد نياز كشور بي بديل است و با توجه به اين موضوع منابع و ظرفيت هاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي، سرمايه اي ملي است و بايد با مديريت صحيح بر اين منابع و تدبير امور بويژه در صرفه جوئي منابع مالي، موجبات رشد هرچه بيشتر و بالندگي دانشگاه را فراهم ساخت .

فروغي افزود : بايد از زحمات شوراي تخصصي مالي و اداري بويژه در امر تحليل و بررسي هاي مالي واحدهاي دانشگاهي قدرداني و از ابتكار عمل آقاي سليماني در طراحي نرم افزار مربوط به تحليل وضعيت مالي واحدها قدرداني كرد .

در ادامه سيد حميدرضا ميرطاوسي رئيس شوراي تخصصي اداري و مالي استان اصفهان ضمن تشكر از اهتمام معاونين اداري و مالي واحدهاي دانشگاهي استان در توجه به جلسات شورا اظهار كرد : توجه به تحقق اهداف و رسالت هاي دانشگاه بويژه در فعاليت هاي دانش بنيان و تمركز بر درآمدهاي غيرشهريه اي از برنامه هاي شوراي تخصصي اداري و مالي استان اصفهان است .

ميرطاوسي با اشاره به اهميت نقش پايش و نظارت در عملكرد صحيح مالي واحدهاي دانشگاهي گفت : پيشگيري از هرگونه انحراف از رديف هاي بودجه سالانه واحدها و جلوگيري از هرگونه انحراف ، رخت و پاش و خطا در هزينه كرد منابع مالي از رسالت جدي معاونين اداري و مالي واحدهاي دانشگاهي است .

معاون اداري و مالي واحد شهرضا افزود : با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته در آينده نزدك كارگاههاي تخصصي براي ارتقاء سطح آموزشي معاونين اداري و مالي و مديران مالي واحدهاي دانشگاهي استان برگزار خواهد شد، همچنين در اين جلسه نادي معاون برنامه ريزي و اقتصاد دانش بنيان واحد اصفهان(خوراسگان) در خصوص ضرورت دقت واحدها در تنظيم و طراحي سازمان كار پيشنهادي خود اشاره كرد: نحوه ي سازماندهي واحدها و مراكز دانشگاهي و توجه به سياست هاي بالادستي دانشگاه در اين خصوص با توجه به بخشنامه هاي جديد بايد مدنظر باشد .

نادي عنوان كرد: توجه به مديريت منابع مالي واحدهاي دانشگاهي بويژه هزينه هاي جاري و ضرورت توجه به درآمدزايي از طريق فعاليت هاي دانش بنيان راهبرد جدي دانشگاه آزاد اسلامي است كه بايد با برنامه ريزي و حمايت از ايده هاي علمي جديد به مرحله عملياتي برسد.

در اين جلسه سه كميسيون تخصصي شوراي اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان شامل : كميته تخصصي اصلاح سنوات ، كميته تخصصي خدمات رفاهي و شغلي كاركنان و كميته تخصصي تخلفات اداري تشكيل گرديد .

 

تاریخ:
1394/06/18
تعداد بازدید:
114
منبع:
Powered by DorsaPortal