در واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد: دفاع از اولين پايان نامه دانشجويي كشور با موضوع «بررسي تغييرات فرهنگي كودكان»
روابط عمومي و اطلاع رساني: غلامرضا قجاوند، دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از پايان نامه كارشناسي ارشد خود در رشته برنامه ريزي فرهنگي با عنوان "بررسي رابطه ي بين تماشاي شبكه تلويزيوني پويا و تغييرات فرهنگي كودكان دبستاني ناحيه سه آموزش و پرورش شهر اصفهان" با درجه عالي دفاع كرد.

روابط عمومي و اطلاع رساني: غلامرضا قجاوند، دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از پايان نامه كارشناسي ارشد خود در رشته برنامه ريزي فرهنگي با عنوان "بررسي رابطه ي بين تماشاي شبكه تلويزيوني پويا و تغييرات فرهنگي كودكان دبستاني ناحيه سه آموزش و پرورش شهر اصفهان" با درجه عالي دفاع كرد.

در اين تحقيق كه با هدف تعيين رابطه بين تماشاي شبكه تلويزيوني"پويا" با تغييرات فرهنگي كودكان انجام شد، پرسشنامه تغييرات فرهنگي بر مبناي نظريه تغييرات فرهنگي "اينگلهارت" براي سنجش تغييرات فرهنگي كودكان تعريف و مورد روايي سنجي و پايائي سنجي قرار گرفت.

روش تحقيق حاضر، توصيفي از نوع همبستگي و روش نمونه گيري، طبقه اي تصادفي بود.

در اين پايان نامه از نرم افزار SPSS نسخه 22 به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده گرديد و انواع آزمون هاي همبستگي پيرسون، تي- استيودنت، واريانس يك طرفه و آزمون هاي تعقيبي به كار رفت.

در نتايج حاصله مشخص شد، بين تماشاي شبكه پويا و تغييرات فرهنگي كودكان رابطه ي مستقيم و معني دار وجود دارد. در اين تحقيق، تغييرات ايجاد شده در مؤلفه هاي مختلف مادي و فرامادي فرهنگي به واسطه ي تماشاي شبكه تلويزيون "پويا" به طور كامل مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و پيشنهادات كاربردي به برنامه ريزان و برنامه سازان صدا و سيما ارائه شد.

قابل ذكر است در تحقيقات قبلي، تغييرات فرهنگي بزرگسالان مورد بررسي قرار گرفته بود كه اين پايان نامه، اولين پژوهش نسبتاً جامع و كامل با موضوع " تغييرات فرهنگي كودكان" در كشور مي باشد كه به راهنمايي خانم دكتر فائزه تقي پور در دانشكده مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) دفاع شد.

تاریخ:
1394/03/19
تعداد بازدید:
412
منبع:
Powered by DorsaPortal