واشقاني فراهاني در بازديد از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامي سياست توسعه مراكز رشد و پارك هاي فناوري را با اعمال نظارت هاي علمي و محتوايي پيش خواهد برد
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي با هدف تبادل نظر، استفاده از تجربيات و بررسي امكان همكاري هاي مشترك با حضور در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در جريان اقدامات و دستاوردهاي اين شهرك قرار گرفت و در جلسه اي مشترك با مديران اين شهرك علمي و تحقيقاتي درباره فعاليت هاي دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري به گفت و گو پرداخت.

 

واشقاني فراهاني در بازديد از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان:

دانشگاه آزاد اسلامي سياست توسعه مراكز رشد و پارك هاي فناوري را با اعمال نظارت هاي علمي و محتوايي پيش خواهد برد

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي با هدف تبادل نظر، استفاده از تجربيات و بررسي امكان همكاري هاي مشترك با حضور در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در جريان اقدامات و دستاوردهاي اين شهرك قرار گرفت و در جلسه اي مشترك با مديران اين شهرك علمي و تحقيقاتي درباره فعاليت هاي دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري به گفت و گو پرداخت..
 
در اين جلسه واشقاني فراهاني معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اقدامات دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه مراكز رشد و پارك هاي فناوري در گام نخست در راستاي فرهنگ سازي در اين حوزه است.
وي با اشاره به لزوم حركت در جهت اقتصاد دانش بنيان گفت: متاسفانه دانشگاه‌ آزاد اسلامي تاكنون در موضوع توسعه مراكز رشد و پارك هاي فناوري از نظر زماني عقب مانده است و قصد رساندن خود با سهيم شدن از ريسك مشاركت را پذيرفته است كه باز هم تأكيد مي كنم همه اين اقدامات و پذيرش اين ريسك براي فرهنگ سازي است اگرچه سياست توسعه مراكز رشد و پارك هاي فناوري را با حساسيت خاص و اعمال نظارت هاي دقيق علمي و محتوايي، پيش خواهيم برد.
واشقاني فراهاني افزود: دانشگاه آزاد اسلامي بخشي از نظام است و براي گذر از آموزش محوري و نزديك شدن به كارآفريني به تجربيات و توفيقات به دست آمده توسط شهرك هاي موفقي مانند شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، نيازمند است.
 
در ابتداي اين جلسه اميدي معاون شهرك علمي و تحقيقاتي با ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين مجموعه به تشريح فرآيند نحوه حمايت از ايده هاي علمي در مراحل سه گانه رشد مقدماتي، رشد و تولدي محصول در پارك پرداخت.
در ادامه داود ثمري مديركل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به پيشرفت هاي اين شهرك طي ساليان اخير گفت: ما امروز اينجا هستيم تا از تجربيات مديران اين مجموعه در دانشگاه آزاد اسلامي بهره ببريم و از آنجايي كه رويكرد دانشگاه آزاد اسلامي در دوره مديريت جديد توجه به توسعه فناوري است، ما هم سعي كرده ايم مسير تجاري سازي علم را در پيش گيريم و پيشنهاد مي كنم ميان دانشگاه آزاد اسلامي و اين شهرك تحقيقاتي تفاهم نامه اي براي همكاري هاي بيشتر به امضاء برسانيم.
ثمري اظهار كرد: در حال حاضر 53 مركز رشد در دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد و رويكرد دانشگاه به سمتي است كه بستر توليد ثروت از علم و دانش را در نگاه اقتصاد مقاومتي توسعه دهد و ما در اين 53 مركز رشد 420 واحد فناور مستقر داريم و به دنبال اين موضوع هستيم كه آماري از درآمدهاي حاصله داشته باشيم.
سپس كشميري مدير شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با اشاره به پر بار بودن اين گونه جلسات گفت: قطعا اين مسيري كه ما طي كرديم مسير قابل نقد و قابل اصلاحي است كه دانشگاه آزاد اسلامي مي تواند اين موضوعات را مورد استفاده قرار دهد. به طور مثال دانشگاه آزاد اسلامي خود منبع نيروي انساني مورد نياز خويش را تأمين مي كند و اين يك امتياز به حساب مي آيد.

او در ادامه گفت: اين اقدامي كه در اين شهرك انجام داديم روزي با يك ايده كوچك در اصفهان شروع شد و البته در فضايي به اين پيشرفت رسيديم كه توليد ثروت از دانش و علم قابل دفاع نبود.

كشميري با مثبت ارزيابي كردن جهت گيري دانشگاه آزاد اسلامي به سمت اقتصاد دانش بنيان گفت: دانشگاه آزاد اسلامي يكي از سرمايه هاي كشور است كه به درستي اين راه را در پيش گرفته است اما تفاوت جدي بين دو حوزه آموزش و دانش بنيان دارد كه بايد به دقت بررسي شود.

مدير شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان گفت: توصيه اي كه من به مديران و زحمت كشان دانشگاه آزاد اسلامي دارم اين است كه براي محتوا اهميت ويژه اي قائل شوند زيرا محتوا است كه باعث پيروزي و شكست در اين حوزه مي‌شود اما نقطه مشتركي كه مي توان براي دانشگاه ديد اين است كه اگر دانشجويي براي تبديل علم به ثروت خود به خارج برود يك امتياز منفي محسوب مي شود اما اگر در داخل كشور علم و دانش خود را تبديل به صنعت كند يك امتياز ويژه براي دانشگاه محسوب مي شود.

 

تاریخ:
1393/11/06
تعداد بازدید:
190
منبع:
Powered by DorsaPortal