امور بین الملل
رويدادها
1399/03/18
 • ملاقات رئيس واحد اصفهان با معاون اول رئيس جمهوري اوگاندا در تهرانملاقات رئيس واحد اصفهان با معاون اول رئيس جمهوري اوگاندا در تهران
  ملاقات رئيس واحد اصفهان با معاون اول رئيس جمهوري اوگاندا در تهران
 • ملاقات رئيس واحد اصفهان با معاون اول رئيس جمهوري اوگاندا در تهرانملاقات رئيس واحد اصفهان با معاون اول رئيس جمهوري اوگاندا در تهران
  ملاقات رئيس واحد اصفهان با معاون اول رئيس جمهوري اوگاندا در تهران
 • رايزني امور بين الملل واحد اصفهان در سفارت ويتنامرايزني امور بين الملل واحد اصفهان در سفارت ويتنام
  رايزني امور بين الملل واحد اصفهان در سفارت ويتنام
 • رايزني امور بين الملل واحد اصفهان در سفارت ويتنامرايزني امور بين الملل واحد اصفهان در سفارت ويتنام
  رايزني امور بين الملل واحد اصفهان در سفارت ويتنام
 • بررسي توانمنديهاي شركت هاي دانش بنيان مركز رشد دانشگاه توسط سفير اوگاندا در تهرانبررسي توانمنديهاي شركت هاي دانش بنيان مركز رشد دانشگاه توسط سفير اوگاندا در تهران
  بررسي توانمنديهاي شركت هاي دانش بنيان مركز رشد دانشگاه توسط سفير اوگاندا در تهران
 • بررسي توانمنديهاي شركت هاي دانش بنيان مركز رشد دانشگاه توسط سفير اوگاندا در تهرانبررسي توانمنديهاي شركت هاي دانش بنيان مركز رشد دانشگاه توسط سفير اوگاندا در تهران
  بررسي توانمنديهاي شركت هاي دانش بنيان مركز رشد دانشگاه توسط سفير اوگاندا در تهران
 • بازيد سفير جمهوري اوگاندا از واحد اصفهانبازيد سفير جمهوري اوگاندا از واحد اصفهان
  بازيد سفير جمهوري اوگاندا از واحد اصفهان
 • بازيد سفير جمهوري اوگاندا از واحد اصفهانبازيد سفير جمهوري اوگاندا از واحد اصفهان
  بازيد سفير جمهوري اوگاندا از واحد اصفهان
 • بازديد وزير علوم ويتنام از دانشگاهبازديد وزير علوم ويتنام از دانشگاه
  بازديد وزير علوم ويتنام از دانشگاه
 • بازديد مديركل آسياي وزارت امور خارجه اوگاندا از واحد اصفهانبازديد مديركل آسياي وزارت امور خارجه اوگاندا از واحد اصفهان
  بازديد مديركل آسياي وزارت امور خارجه اوگاندا از واحد اصفهان
 • بازديد مديركل آسياي وزارت امور خارجه اوگاندا از واحد اصفهانبازديد مديركل آسياي وزارت امور خارجه اوگاندا از واحد اصفهان
  بازديد مديركل آسياي وزارت امور خارجه اوگاندا از واحد اصفهان
 • بازديد سفير زيمباوه از دانشگاهبازديد سفير زيمباوه از دانشگاه
  بازديد سفير زيمباوه از دانشگاه
 • بازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهرانبازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهران
  بازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهران
 • بازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهرانبازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهران
  بازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهران
 • بازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهرانبازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهران
  بازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهران
 • بازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهرانبازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهران
  بازديد سفراي كشورهاي افريقايي از غرفه واحد اصفهان در دومين نمايشگاه ملي گياهان دارويي- مصلي تهران
 • امضاي تفاهم همكاري با پليس اوگانداامضاي تفاهم همكاري با پليس اوگاندا
  امضاي تفاهم همكاري با پليس اوگاندا
 • امضاي تفاهم همكاري با پليس اوگانداامضاي تفاهم همكاري با پليس اوگاندا
  امضاي تفاهم همكاري با پليس اوگاندا
 • امضاي تفاهم همكاري با پليس اوگانداامضاي تفاهم همكاري با پليس اوگاندا
  امضاي تفاهم همكاري با پليس اوگاندا
 • امضاي تفاهم همكاري با پليس اوگانداامضاي تفاهم همكاري با پليس اوگاندا
  امضاي تفاهم همكاري با پليس اوگاندا
 • امضا تفاهم نامه همكاري با پارك فناوري قزاقستانامضا تفاهم نامه همكاري با پارك فناوري قزاقستان
  امضا تفاهم نامه همكاري با پارك فناوري قزاقستان
 • امضا تفاهم نامه همكاري با پارك فناوري قزاقستانامضا تفاهم نامه همكاري با پارك فناوري قزاقستان
  امضا تفاهم نامه همكاري با پارك فناوري قزاقستان
 • بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان9بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان9
  بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان9
 • بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان8بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان8
  بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان8
 • بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان7بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان7
  بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان7
 • بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان6بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان6
  بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان6
 • بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان4بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان4
  بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان4
 • بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان2بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان2
  بازديد رئيس پليس اوگاندا از واحد اصفهان2
 • بازديد دانشگاه هنر ارمستان از واحد اصفهانبازديد دانشگاه هنر ارمستان از واحد اصفهان
  بازديد دانشگاه هنر ارمستان از واحد اصفهان
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal