رشته های کارشناسی بدون آزمون
اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام دانشگاه آزاد واحد اصفهان
1396/02/26
قابل توجه كليه دانشجويان ترم آخر كه با گذراندن دروس نيمسال جاري (دوم96-95) فارغ التحصيل خواهند شد

باتوجه به بخشنامه سازمان مركزي مبني بر اخذ كليه مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي از دانشجويان در ترم آخر بدينوسيله لازم است دانشجويان مذكور جهت تشكيل پرونده فارغ التحصيلي،نسبت به تحويل مدارك موردنياز ذيل به مسئول آموزش رشته مربوطه (حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 03/03/96) اقدام نمايند تا به محض پايان يافتن امتحانات پايان ترم بدون فوت وقت مراحل فارغ التحصيلي آنها انجام ومدرك دانشجو صادر گردد. بديهي است درصورت عدم ارائه مدارك تا پايان مهلت مقرر،ازارائه هرگونه خدمات آموزشي به آنها خودداري وكارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم نيزبه ايشان تحويل نخواهدشد.
1- فتوكپي شناسنامه (درصورت داشتن توضيح ،صفحه آخرنيزلازم است)
2- فتوكپي كارت ملي
3- عكس 4×3 پنج قطعه (جديد باشد وضمنا كامپيوتري وكپي نباشد)
4- رسيد بانكي جهت هزينه ارزشيابي مدارك دركليه مقاطع تحصيلي واريز به شماره حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي شعبه زبرجد تهران به نام دانشگاه آزاداسلامي به شرح ذيل:
مقطع    كارداني   70000 ريال
مقطع كارشناسي پيوسته وناپيوسته 150000 ريال
مقطع كارشناسي ارشد    170000 ريال
مقطع دكتراي حرفه اي وتخصصي 290000ريال

5- خريد 2 عدد تمبر مالياتي 10000ريالي از بانك ملي دانشگاه
6- فرم تسويه حساب فارغ التحصيلي (در اداره آموزش از مسئول رشته خود دريافت نمايند)
7- مدرك نظام وظيفه(مخصوص برادران ازجمله تصويرپايان خدمت يامعافيت دائم ويا معافيت كفالت و...)

اداره كل آموزش دانشگاه
20/02/96
تعداد بازدید:
765
Powered by DorsaPortal