1396/06/29
قابل توجه كليه داوطلبان ذخيره رشته هاي علوم پزشكي(دندانپزشكي، پرستاري، مامايي)
قابل توجه كليه داوطلبان ذخيره رشته هاي علوم پزشكي(دندانپزشكي، پرستاري، مامايي)

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان ذخيره رشته هاي فوق كه فرم اعلام آمادگي ذخيره خود را به اداره آموزش دانشگاه ارايه نموده اند مي رساند با توجه به اينكه با ثبت نام كليه داوطلبان فوق موافقت گرديد لازم است جهت تكميل روند ثبت نام و واريز شهريه خود به سايت اين دانشگاه(www.khuisf.ac.ir) مراجعه نمايند و پس از آن جهت تعيين مهر يا بهمن به دانشكده خود (دانشكده دنداپزشكي جهت داوطلبان دندانپزشكي و دانشكده پرستاري جهت داوطلبان پرستاري و مامايي) مراجعه نمايند.

بديهي است دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال افرادي كه نسبت به تكميل به موقع ثبت نام و واريز شهريه خود در سايت فوق اقدام ننمايند، نخواهد داشت.

اداره كل آموزش
تعداد بازدید:
988
Powered by DorsaPortal